Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Δυσαρέσκεια και αγανάκτηση προκάλεσε η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του Δήμου Ναυπακτίας που προβλεπόταν να γίνει 16-12-2011 .
Σε επικοινωνία που έγινε μεταξύ του Συλλόγου των Εργαζομένων , της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών το πρόβλημα αποδόθηκε σε λάθος που έγινε και το Δώρο εγκρίθηκε να δοθεί διπλάσιο από ότι έπρεπε. Η διόρθωση του σφάλματος μπορεί να γίνει με πληρωμή του δώρου στις 27-12-11 λόγω του τρόπου που λειτουργεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμών η οποία απέκλεισε την καταβολή σε πρωθύστερη ημερομηνία. Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι με το πενιχρό δεκαπενθήμερο που πήραν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και μάλιστα εν όψει Χριστουγέννων.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων στο Δήμο απέστειλε στο Δήμαρχο κ. Μπουλέ την παρακάτω επιστολή:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-12-2011

Κε Δήμαρχε
Όπως γνωρίζετε σήμερα 16-12-2011 δεν καταβλήθηκε το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους του Δήμου , όπως είχατε υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά από επικοινωνία μου με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πληροφορήθηκα ότι το δώρο θα καταβληθεί στις 27-12-2011.
Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου λόγω και των μεγάλων περικοπών που τους έγινε στους μισθούς τους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικό μέσα στις γιορτές. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν βασικές τους ανάγκες όπως τις είχαν προγραμματίσει. Σας καλώ να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια καταβολής του Δώρου άμεσα διότι διαφορετικά θα έχετε σοβαρές ευθύνες.
Έως τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που θα γίνει τη Δευτέρα 19-12-11, το θέμα θα πρέπει να έχει επιλυθεί, ώστε να αποφευχθεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/49/ οικ. 25958
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.:213-1313372, -74, -75, -65
(για το κεφ. Α' της εγκυκλίου Δ/νση Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού)
213-1313257,-59, -38, -64
(για το κεφ. Β' της εγκυκλίου Δ/ νση Προσλήψεων
Προσωπικού)
Fax: 210-3389143 /213-1313229
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr dipp@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1.Ολα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2.Ολες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
3.Ολες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
4.Ολες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ.:
1.Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2.Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3.Γραφεία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'/22.8.2011) και τα άρθρα 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27.10.2011) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όσον αφορά τη μετάταξη μονίμων υπαλλήλων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α'280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α του Ν. 4024 / 2011 «Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταργούνται...». Στην ίδια παράγραφο αναφέρονται οι εξαιρέσεις με αποκλειστική απαρίθμηση των περιπτώσεων: έγκριση πρόσληψης, προκήρυξη, κενές θέσεις νοσηλευτικού/παραϊατρικού προσωπικού νοσοκομείων, ιατροί Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικό προσωπικό ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, κενές οργανικές θέσεις που υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό κλπ.

Επιπλέον, στον ίδιο νόμο (άρθρο 35 παρ. 5) προβλέπεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ΥΚ και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011,
β) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 προκύπτουν τα εξής:

Όσες αιτήσεις μετατάξεων ή μεταφοράς προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (22.8.2011), πρέπει να κινηθεί η διαδικασία με έγγραφο του Υπουργού στις υπηρεσίες του οποίου ζητά να μεταταγεί ο υπάλληλος (για τη σχετική διαδικασία βλ. στην παρούσα εγκύκλιο κεφ. Β).

Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου Νόμου προκύπτει ότι τέτοια έγκριση δεν απαιτείται για τις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 ρυθμίζεται με ρητή διάταξη ότι δεν ολοκληρώνονται εκκρεμείς κατά την 22.8.2011 μεταφορές ή μετατάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 σε δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι οι εκκρεμείς μετατάξεις κατά την 22.8.2011 οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώνονται χωρίς τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006.

Συνεπώς, αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) δεν υποβάλλονται για προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α'280) και η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011(22.8.2011) υποβάλλονται σε έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, η δε μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Επισημαίνουμε ότι για την ολοκλήρωση εκκρεμών -έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011)- μετατάξεων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου δεν απαιτείται να επαναληφθούν οι απαιτούμενες -κατά νόμο- διαδικασίες (π.χ. γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων).

Αντιστοίχως, διαδικασίες μετάταξης κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη (άρθρο 71 παρ. 1 ΥΚ - Ν. 3528/2007 - ή άλλες ειδικές διατάξεις) που έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) ολοκληρώνονται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006. Έγκριση- σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006- απαιτείται για κάθε υπάλληλο που επιλέγεται από την υπηρεσία υποδοχής για να μεταταγεί κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδίδεται μετά τις 22.8.2011. Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις (ανακοίνωση- πρόσκληση πριν ή μετά την 22.8.2011) η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ), από το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθμού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων.

Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος -εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση- προβλέπεται ρητά (άρθρο 35 παρ. 5 ν. 4024/2011) για τη μετάταξη εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ και για τη μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών (άρθρ. 72 του ΥΚ. Η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις. Αντίστοιχη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος προβλέπεται και για τη διενέργεια μεταθέσεων (άρθρ. 67 του Υ.Κ.).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αποφάσεις μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011 (27.10.2011) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναφορικά με τη θέση στην οποία διενεργούνται (μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου), εφόσον δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική απαρίθμηση των εξαιρέσεων του άρθρου 33 παρ. 1α (κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων) ή δεν αποδεικνύεται ότι η κενή θέση προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Β. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/11 η Υπηρεσία/φορέας υποδοχής αφού θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, θα πρέπει να αποστείλει στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση πλήρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τύπο υποβολής του σχετικού αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει.

Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη μετάταξη του προσωπικού, που υπογράφονται από τον Υπουργό (ή Υφυπουργό) που υπέβαλε το σχετικό αίτημα και να προσκομίζεται έγκαιρα στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση των αιτημάτων.

Τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει αποστέλλονται και στη Δ/νση 20η Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο τα Υπουργεία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού που εποπτεύουν.

Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Χωρική αρμοδιότητα ΔΕΥΑ
Σε περίπτωση που σε ένα νεοσύστατο Δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (Δ.Ε.Υ.Α., Υπηρεσία Δήμου), τότε ο Δήμος υποχρεούται είτε να προβεί στη λύση της Δ.Ε.Υ.Α. και να αναλάβει να παρέχει πλέον ο ίδιος εξ ολοκλήρου τις σχετικές υπηρεσίες, είτε να επεκτείνει, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την τοπική αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.1069/1980, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο της εδαφικής περιοχής του νέου Δήμου.

Υπό το καθεστώς ισχύος του ν. 3852/2010 και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης, για τη μεταβίβαση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας ενός Δήμου για ορισμένες δημοτικές του ενότητες σε υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α. που είναι υπεύθυνη για άλλες δημοτικές ενότητες αυτού, απαιτείται η έκδοση απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και έγκριση αυτής από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, η οποία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Ε΄Πρ. 547/2011)

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

Την Παρασκευή 8-12-2011 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν στις 6-12-2011 για την εκλογή δύο εκπροσώπων των εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Αιτωλ/νίας . Οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων εξελέγησαν από τον συνδυασμό «Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας» και είναι ο Θύμιος Κοματάς από το Δήμο Αγρινίου και ο Κιρκινέζος Χαράλαμπος από το Δήμο Μεσολογγίου.
Τα αποτελέσματα σε όλο το Νομό έχουν ως εξής:
«Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας»
483 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 2

«Ενιαίος Σύνδεσμος»
104 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

«Δ.Α.Σ»
70 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

Στη Ναύπακτο ψήφισαν 115 μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου και έλαβαν
«Συνεργασία Εργαζομένων »
87 ΨΗΦΟΥΣ
«Ενιαίος Σύνδεσμος»
8 ΨΗΦΟΥΣ
«Δ.Α.Σ»
20 ΨΗΦΟΥΣ
Από τους Ναυπάκτιους υποψηφίους έλαβαν σε επίπεδο νομού:
Παπακωστόπουλος Δημήτρης με το συνδυασμό Συνεργασία Εργαζομένων 99 ψήφους.
Σωτηροπούλου με το Συνδυασμό ΔΑΣ 21 ψήφους.
Κοτσανάς Δημήτριος με το Συνδυασμό ΔΑΣ 18 ψήφους.

Το υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α Ν. Αιτωλ/νίας αποτελούν 5 μέλη από τα οποία τρία διορισμένα από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα δύο αιρετά μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1041

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι συνεχιζόμενες δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει πανικό στην κυβέρνηση, η οποία σε συνεργασία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκφράζονται από συγκεκριμένα ΜΜΕ, επιχειρούν να διασπάσουν το αρραγές αγωνιστικό μέτωπο.

Διαπιστώνοντας ότι η συμμετοχή των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. στις κινητοποιήσεις αντί να φθίνει, όπως θα περίμεναν, αυξάνει και παρασύρει και άλλες ομάδες υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, άρχισαν να βάζουν σε εφαρμογή το προσφιλές σχέδιο απαξίωσης και υπονόμευσής τους με πλήρως κατευθυνόμενα και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Σε πρώτη φάση, αγνόησαν τις πρωτοφανείς σε συμμετοχή συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Όταν δεν έπιασε αυτό, επιστράτευσαν εισαγγελείς και δημοσιογράφους φερέφωνα προκειμένου να «χτυπήσουν» κάτω από τη ζώνη τους εργαζομένους, οι οποίοι μάχονται για την επιβίωσή τους και όχι για προνόμια που άλλοι… διατηρούν!!!

«Κάνουμε καταλήψεις και πληρωνόμαστε» μας κατηγορούν. Απαντάμε ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν επιλέξει όλες τις μορφές κινητοποιήσεων απέναντι στη λαίλαπα των εξοντωτικών μέτρων της κυβέρνησης και της πολιτικής ισοπέδωσης όλων των δικαιωμάτων μας. Απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχή και καταλήψεις.

Σε διατεταγμένη υπηρεσία ορισμένα ΜΜΕ απομονώνουν τις καταλήψεις. Συγκεκριμένοι μάλιστα προκλητικοί κονδυλοφόροι, έχουν αναλάβει με “εργολαβία” την “βρώμικη δουλειά κατασυκοφάντησης των εργαζομένων” για λογαριασμό της Kυβέρνησης και ορισμένων Δημάρχων, όταν ταυτόχρονα κατέχουν δύο και τρεις έμμισθες θέσεις ( Υπουργείο Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Κ.Λ.Π.) την ίδια στιγμή που ο λαός “πεινά”.
«Θάβουν» όμως το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβαν αρνητικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας ή οριακά θετικά, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν (δάνεια, κυρίως στεγαστικά) και της αναδρομικής ισχύς των μέτρων του επαίσχυντου μνημονίου. Με 20 και 70 ευρώ καλούνται να καταβάλουν τα χαράτσια της εφορίας και του τέλους ακινήτου, να πληρώσουν το νοίκι, το ρεύμα και να πάρουν γάλα στα παιδιά τους.

Αποσιωπούν τις συνολικές μειώσεις μισθών που φθάνουν έως και το 40% για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντιθέτως, με ευκολία τα συγκεκριμένα ΜΜΕ έχουν αναλάβει να παίξουν το ρόλο του «δούρειου ίππου» για την προώθηση της εφεδρείας και των απολύσεων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Θυμήθηκαν πώς τα σκουπίδια θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εμείς εξ αρχής δηλώσαμε πώς θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών από ευαίσθητα σημεία όπως, τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Μήπως όμως αυτοί που νοιάζονται για τη δημόσια υγεία τυχαίνει να είναι οι ίδιοι που επιχειρούν να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και την ανάθεση της σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα; Εξέλιξη, που θα επιβαρύνει για μία ακόμη φορά τους πολίτες.

Στο πόλεμο λάσπης που δεχόμαστε, απαντάμε πώς θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, ενωτικά, μαζικά τις κινητοποιήσεις μας έως ότου διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Κανείς δεν πρόκειται να μας κάμψει. Ζητούμε την κατανόηση του κόσμου και τη συστράτευση του σε έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο εμάς, τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά όλους τους Έλληνες.

Παλεύουμε να σταθεί η Ελλάδα όρθια, να μην υποκύψει στους δανειστές που απαιτούν μισθούς και συντάξεις Κίνας, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, «θανάσιμες» περικοπές στη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 το πρωί να συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ( Γενναδίου 8 και Ακαδημίας) προκειμένου να θυμίσουμε στους Δημάρχους πως εκτός από το βαρύ έργο της κατασυκοφάντησης του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων οφείλουν να υπερασπιστούν και το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραπαίει από την κατά 35% περικοπή σε πρώτη φάση επιχορηγήσεων προς αυτή κλείνοντας τα Δημαρχεία όλης της χώρας και αποδεικνύοντας πως οι Τοπικοί Άρχοντες έχουν ακόμη το σθένος να υπερασπίζονται το λαό που εξαθλιώνεται και όχι την εκάστοτε πολιτική εξουσία.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους Ναυπακτίας και Δωρίδας μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι πιο πετυχημένες των τελευταίων ετών και όχι αδικαιολόγητα. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης κατ΄ εντολή της Τρόικας για δραματική μείωση των αποδοχών , μείωση των συντάξεων , εργασιακή εφεδρεία (απολύσεις ), τα χαράτσια της εφορίας έχουν ξεσηκώσει τους εργαζόμενους οι οποίοι ενωμένοι δίνουν τον αγώνα τους ενάντια σε κάθε προσπάθεια εξευτελισμού ενός περήφανου λαού.
Στο Δήμο Ναυπακτίας οι εργαζόμενοι απέκλισαν για δύο ημέρες τα ΧΥΤΑ και το Γκαράζ με αποτέλεσμα να μην γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων και καμιά άλλη εργασία που εκτελείται με χρήση οχημάτων. Χθες 5-10-11 το σύνολο των εργαζομένων συμμετείχαν στην Πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ.
Σήμερα 6-10-11, οι Εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας αφού έδωσαν το μήνυμα στην κυβέρνηση, με μεγάλη προσπάθεια καθάρισαν την πόλη και θα συνεχίσουν να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι όσο και να δυσφημίζονται από διάφορους τσαρλατάνους , με τη δουλειά τους κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και παρέχουν φτηνές και σημαντικές υπηρεσίες.


Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας Δωρίδας σε εφαρμογή απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α προχώρησε σε κατάληψη του ΧΥΤΑ στη Βλαχομάνδρα και των Γκαράζ των δύο Δήμων με αποτέλεσμα να μην γίνει η περισυλλογή των απορριμμάτων και να μην κινηθεί κανένα όχημα την Δευτέρα και την Τρίτη 3&4/10/11. Οι εργαζόμενοι έδειξαν τις προθέσεις τους απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης που οδηγούν τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση στη φτώχεια την ανασφάλεια και την εξαθλίωση.
Αύριο 5-10-11 οι εργαζόμενοι στους Δήμους Ναυπακτίας και Δωρίδας καλούνται να συμμετέχουν στην απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων οργανώνει για ο πρωί της 5ης Οκτωβρίου συγκέντρωση στις 7.00΄μπροστά στο Δημαρχείο της Ναυπάκτου.
ΛΕΜΕ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.
ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας Δωρίδας.
Παπακωστόπουλος Δημήτρης.
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΕΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ
ΛΕΜΕ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!
Ή ΑΥΤΟΙ …Ή ΕΜΕΙΣ !

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ


ΝΑΥΤΙΛΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ…

Θα ήταν το πιο μεγάλο ψέμα αυτής της κυβέρνησης, αν τα μέλη της δεν εψεύδοντο συστηματικώς και για όλα.
Ο μύθος για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, τον υπερδιογκωμένο Δημόσιον Τομέα κι άλλες συναφείς αρλούμπες, τις οποίες με την (προδοτική εν τέλει) προπαγάνδα πολλών χρυσοκάνθαρων δημοσιογράφων έχει καταπιεί αμάσητες ο ελληνικός λαός σε μεγάλο ή μικρότερο μέρος του.
Χρόνια τώρα και επ' εσχάτοις με ρυθμό πολυβόλου οι δημόσιοι υπάλληλοι διασύρονται, λιθοβολούνται, σφαγιάζονται. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης όπως ο «ΣΚΑΪ» όπου διάφοροι εργαζόμενοι τη επικουρία καλεσμένων βήτα διαλογής, εν πολλοίς φλούφληδων και φιρφιρίκων, τρώνε για πρωινό δύο Δημοσίους Υπαλλήλους για μεσημεριανό τρεις και για βραδινό -στα ακριβά ρεστωράν όπου συχνάζουν- τέσσερις συν καναν ωρομίσθιο!
Μόλις πρόσφατα ο κ. Λοβέρδος μίλησε για 1.000.000 υπαλλήλους !
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, της Eurostat, αλλά και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (τα οποία όλα συμπίπτουν) το σύνολο των υπαλλήλων του «στενού» Δημόσιου Τομέα το 2009 ήταν 511.906 !
Εξ αυτών οι τακτικοί ήταν 460.636, οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου 25.981 και ορισμένου χρόνου 48.880.
Από το 2009 έως σήμερα οι 511.906 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μειωθεί λόγω της σχέσης συνταξιοδοτήσεων (πέντε έως δέκα) και προσλήψεων (μία). Μάλιστα τώρα τελευταίως παραιτούνται σωρηδόν. Αντιθέτως έχουν αυξηθεί οι «σύμβουλοι» και τα λοιπά σαπρόφυτα που προσλαμβάνουν συνεχώς οι αμετανόητοι πασόκιοι, όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία (που όμως αυξάνει διαρκώς κι ατελέσφορα τις δημόσιες δαπάνες).
Έχουμε λοιπόν γύρω στους 480.000 Δημοσίους Υπαλλήλους στους οποίους πρέπει να συνυπολογίσουμε τους στρατιωτικούς, τους εκπαιδευτικούς, τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και στα νοσηλευτικά ιδρύματα!
Μήπως δεν χρειαζόμαστε (έστω και υποεπανδρωμένα) στρατό, σχολεία, αστυνομία και νοσοκομεία;
Και οι υπόλοιποι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τα Δημόσια Καταστήματα, είναι πολλοί; Μας περισσεύουν; Δεν τους χρειαζόμαστε;
Ας το δούμε κι αυτό.
Το ποσοστό όσων υπηρετούν στην Ελλάδα στο ευρύτερο Δημόσιο, απ' τον στρατό έως τα σχολεία και τις εφορίες, είναι (ήταν το 2009, τώρα είναι μικρότερο) στο 9,04% του πληθυσμού της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ένωση είναι 9,92%! Στη Δανία, που ουδείς μπορεί να την κατηγορήσει για κακοδιοίκηση, το ποσοστό είναι 18%!
Κι ακολουθούν η Σουηδία, η Φινλανδία (των εγγυήσεων), η Ολλανδία, η Γαλλία, η Βρετανία κι άλλοι, πολλοί άλλοι.
Ναι, λένε ορισμένοι (ή βαλτοί ή ηλίθιοι ή θύματα της προπαγάνδας), αλλά σε εμάς οι δημόσιοι υπάλληλοι μας κοστίζουν περισσότερο.
Ψεύδος κι αυτό! μέγα ψεύδος.
Στην Ελλάδα οι αμοιβές «των εν ευρεία εννοία δημοσίων υπαλλήλων ανέρχονται στο 10,8% του ΑΕΠ». Στη Δανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, την Ιταλία κι άλλες -πολλές- χώρες το ποσοστό κυμαίνεται απ' το 11% έως το 17% !!
Ναι, λένε πάλι (ή οι βαλτοί ή οι φανατικοί ή οι δογματίλες ή οι μισάνθρωποι), αλλά σε μας ο Δημόσιος Τομέας κωλοβαράει. Γιατί; Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι... παλιοχαρακτήρες! Άριστα !!
Παλιοχαρακτήρας μπορεί να 'ναι κι ένας λοστρόμος σε ένα καράβι, αλλά αν το καράβι πάει ντουγρού στα βράχια το πάει ο καπετάνιος !
Τη δημόσια διοίκηση την έχει ξεσκίσει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Μάλιστα η πιο αισχρή και η πιο γελοία (αλλά περιέργως η πιο εύπεπτη απ' την κοινωνία) πρακτική είναι η αναγωγή της όποιας παθολογίας σε γενίκευση.
Βεβαίως και υπάρχουν κηφήνες δημόσιοι υπάλληλοι, κηφήνες όμως υπάρχουν παντού. Η γενίκευση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κηφήνες, είναι φασιστική. Και χρήσιμη σε μια κυβέρνηση που θέλει να ξεπατώσει το κράτος αντί να το κάνει ατμομηχανή της ανάπτυξης...
Γιατί να το ξεπατώσει;
Αλήθεια, ακόμα δεν ξέρετε;

ΣΤΑΘΗΣ Σ.
17.ΙΧ.2011
stathis@enet.gr

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας που πραγματοποιήθηκε στις 7-9-2011 ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την διοικητική οργάνωση του Δήμου, που αποτέλεσε και την αιχμή του δόρατος στα θέματα του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου.
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Με τον οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών , οι αρμοδιότητες και οι θέσεις του προσωπικού. Επίσης ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους κρίνονται οι υπάλληλοι για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Οι συντάκτες ενός ΟΕΥ θα πρέπει να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που αφορά την υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού , τη σύνθεσή του , τις διαρθρωτικές αδυναμίες του Δήμου και να διαβλέπει τις τυχόν παρενέργειες που θα δημιουργήσει η κάθε απόφαση σχετικά με τον ΟΕΥ. Για την σύνταξη του ΟΕΥ πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη του προσωπικού που γνωρίζουν τα θέματα του Δήμου, αλλά αποτελούν και τη συνέχειά του, αφού οι αιρετοί αλλάζουν κάθε τέσσερα χρόνια και αντικειμενικά δεν έχουν τη γνώση που απαιτείται ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο. Επιτυχία για μια δημοτική αρχή είναι ο Ο.Ε.Υ να καταρτιστεί με ομοφωνία δημοτικής αρχής , αντιπολίτευσης και εργαζομένων.
Ο Ο.Ε.Υ ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με σοβαρές αδυναμίες. Προηγήθηκε ένα σχέδιο που συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή, το οποίο συντάχτηκε με προχειρότητα και απειρία και δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Συλλόγου των Εργαζομένων . Όταν ήρθε πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Αυγούστου, καταρτίστηκε διαπαραταξιακή επιτροπή με την συμμετοχή του Προέδρου του Συλλόγου των εργαζομένων, για την επεξεργασία του σχεδίου και την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρήθηκε ως μια έξυπνη κίνηση της δημοτικής αρχής και ότι πάμε για ομόφωνη κατάρτιση του Ο.Ε.Υ. Η επιτροπή συνεδρίασε και συνέταξε πρακτικό με προτάσεις, κάποιες ομόφωνες και οι περισσότερες με την πλειοψηφία 3-1. Στο Συμβούλιο της 7-9-2011 δεν υιοθετήθηκε το πρακτικό της επιτροπής, παραβιάζοντας βασική αρχή, τα συμβούλια να σέβονται τις προτάσεις των επιτροπών που συστήνουν για διάφορα θέματα. Αποτέλεσμα ήταν να ψηφιστεί ένας Οργανισμός που προκαλεί δυσαρέσκεια στην πλειοψηφία των υπαλλήλων του Δήμου και για ένα μέρος αυτών, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους για εξέλιξη, σύμφωνα και με τις Συνταγματικές Διατάξεις(Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι). Ο Ο.Ε.Υ έρχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην οργάνωση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, στην ήδη διαμορφωμένη κατάσταση από την αρχή του έτους .
Δεν μπορεί σε ένα σύνολο 218 υπαλλήλων που διαθέτει ο Δήμος, τον ΟΕΥ να τον επεξεργάζεται και ουσιαστικά να τον εισηγείται ένας Ειδικός Συνεργάτης και μάλιστα τεχνικός (στο αντικείμενό του μπορεί να είναι εξαιρετικός) ! Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ (στην προκειμένη περίπτωση, οι πολίτες του Δήμου) γνωρίζουν πρόσωπα και δυνατότητες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους υπαλλήλους θα οδηγήσει στην απαξίωση του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή θα συνειδητοποιήσει ότι συσσωρεύει λάθη που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, το ζήτημα είναι πότε θα το συνειδητοποιήσει, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Ο Δήμος Ναυπακτίας με έγγραφό του καλεί τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να συγκαλέσουν Συνελεύσεις των κατοίκων σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010.
Οι Πρόεδροι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις του Νόμου και συγκεκριμένα τα άρθρα 85 και 86 για τις ανάλογες κινήσεις τους.
Άρθρο 85
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.
Άρθρο 86
Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
1.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.
2.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3.Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Στις 19-7-2011 ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτιας –Δωρίδας συναντήθηκε με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας κ. Σταυρόπουλο Κων/νο και κ. Γούλα Γιώργο, στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου.
Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Συλλόγου. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Συλλόγου με τους Εργαζόμενους στην Τεχνική Υπηρεσία , στην Πολεοδομία και στην Ενότητα του Αντιρρίου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της καθημερινότητας όπως η προμήθεια των αναλωσίμων , ο εξοπλισμός των υπηρεσιών , η μηχανοργάνωση κ.ά. Στα θέματα αυτά οι Αντιδήμαρχοι επισήμαναν ότι πολλές δυσλειτουργίες οφείλονται στις συνθήκες που δημιούργησε η συνένωση των Δήμων και σήμερα γίνονται προσπάθειες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν οι επιπτώσεις που έχει για τους εργαζόμενους και την υπηρεσία (ιδιαίτερα για την Πολεοδομία) ο χειρισμός του θέματος των καταγγελιών των ιδιωτών και κυρίως των ανωνύμων καταγγελιών, απο την δικαιοσύνη, που τις οδηγεί στο ακροατήριο των δικαστηρίων. Ο αριθμός αυτών των υποθέσεων είναι τεράστιος και οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι έως τώρα έχουν αθωωτικές αποφάσεις. Το κόστος όμως οικονομικό και ψυχικό είναι μεγάλο αλλά και οι εργατοώρες που χάνονται είναι πολλές. Αποφασίστηκε να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και του Συλλόγου προς τα αρμόδια Υπουργεία και τη Δικαστική Εξουσία, ώστε να αντιληφθούν το θέμα οι αρμόδιοι.
Θέλω να σημειώσω ότι οι δύο Αντιδήμαρχοι επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά με τη στάση τους ότι ξεχωρίζουν για τον πολιτικό τους πολιτισμό και ότι πιστεύουν με ειλικρίνεια στην συνεργασία αιρετών και υπαλλήλων για το καλό του Δήμου και των Δημοτών μας.

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Με το υπ΄ αρ. 3546/28-6-2011 έγγραφο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, απέστειλε στο Δήμο Ναυπακτίας τις παρατηρήσεις της επί της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Αντιρρίου.
Οι παρατηρήσεις περιλαμβάνουν τυπικές ελλείψεις ,αντιθέσεις της μελέτης με υπερκείμενα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπές παρατηρήσεις.
Από μια πρώτη ανάγνωση συμπεραίνω ότι η μελέτη για να εγκριθεί θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές που θα δημιουργήσουν νέο κύκλο οξύτερων αντιπαραθέσεων , αφού στα συμφέροντα που θίγονταν με την υπάρχουσα μελέτη θα πρέπει να προστεθούν και τα συμφέροντα που θα θίξουν οι νέες αλλαγές που υποχρεωτικά θα γίνουν.
Η δημοτική αρχή θα πρέπει να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες και να επιδείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε ένα τόσο σοβαρό «εργαλείο» για την ανάπτυξη του Δήμου να μπορέσει να ολοκληρωθεί σε σύντομο διάστημα.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ.
Ο Σύλλογος με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, στις 14-6-2011, απέστειλε στους Βουλευτές των Νομών Αιτωλ/νίας και Φωκίδας την παρακάτω επιστολή:
"ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ.

Εν όψει των αποφάσεων που πρόκειται να λάβει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το περίφημο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ή το λεγόμενο νέο μνημόνιο σας επισημαίνουμε ότι:
1. Η Κυβέρνηση υπερέβη την εντολή που πήρε από τη Βουλή για να εκπροσωπήσει το Ελληνικό δημόσιο κατά την υπογραφή του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων, παραιτήθηκε για λογαριασμό του Ελληνικού κράτους απ’ όλες τις ασυλίες που συνδέονται με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και αφορούν τόσο την ίδια, όσο και την περιουσία της, χωρίς να ψηφιστεί από τη βουλή των Ελλήνων.
2.Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει τα υποσχόμενα, ενώ έχουν φέρει τον Ελληνικό Λαό σε απελπιστική οικονομική κατάσταση. Κατόπιν των ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι η Χώρα μας έχει εκχωρηθεί στους δανειστές , οι οποίοι και δύνανται να τη μεταβιβάσουν σε τρίτους.
3.Στις εκλογές της 4/10/2009 δεν ειπώθηκε η αλήθεια για το τι θα συμβεί μετά τις εκλογές . Με ψεύτικες υποσχέσεις εξαπατήθηκαν οι ψηφοφόροι και υφαρπάχθηκε η ψήφος τους. Η σημερινή βουλή δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση και δεν νομιμοποιείται να ψηφίζει κανένα μνημόνιο.
3.Μέχρι σήμερα κανένας υπεύθυνος για την οικονομική κατάρρευση της χώρας δεν τιμωρήθηκε, κανένας φοροφυγάς δεν πλήρωσε, κανένας πολιτικός δεν λογοδότησε στη δικαιοσύνη, αλλά καλείται ο απλός εργαζόμενος να πληρώσει για όλα.
4.Αυτοί που για πολλά χρόνια θησαυρίζουν σε βάρος του Ελληνικού λαού, είναι οι ίδιοι που σήμερα εκβιάζουν αυτό το λαό.
5.Πίσω από αυτή τη αόρατη δύναμη των λεγόμενων «αγορών» των παγκόσμιων τοκογλύφων, βρίσκονται οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α, που από χρόνια υλοποιούν το σχέδιο για αποδυνάμωση και υποδούλωση των λαών του κόσμου στο χρήμα.
6. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον δέκα χρόνων έχουν εγκληματικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Ευθύνες έχουν και όλα τα μικρότερα κόμματα που δεν πληροφόρησαν τον Ελληνικό λαό για την κατάσταση.

Κοι Βουλευτές, σήμερα δεν εκπροσωπείτε κανέναν και δεν μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις για εμάς. Κάθε απόφασή σας υπέρ ενός νέου μνημονίου δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την διαβίωση του λαού και της κοινωνικής συνοχής , αλλά και σοβαρό εθνικό κίνδυνο για ξεπούλημα της χώρας και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ."

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-6-2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00΄Π.Μ. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ.
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ, Η ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ.

(Απόφαση 7/2011 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ ΕΛΑΒΕ ΣΤΙΣ 27-5-11 ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗ:

"ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -ΔΩΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα της πόλης μας είναι η Τουριστική της ανάπτυξη.
Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Φυσικό τοπίο για την Τουριστική και Πολιτιστική της ανάπτυξη, αλλά μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του, ώστε ο Τουρισμός να αναπτυχθεί στα επίπεδα που μπορεί.
Προτείνουμε να ιδρυθεί ένα ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των τουριστικών προορισμών του Δήμου και την ενημέρωση κάθε επισκέπτη του Δήμου μας για τις παροχές υπηρεσιών από τους επαγγελματίες- καταστηματάρχες του Δήμου μας. Οι επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να ξεναγηθούν ηλεκτρονικά σε όλα τα αξιοθέατα, είτε είναι πολιτιστικά, είτε τοπία της φύσης. Επίσης θα μπορούν να προμηθευτούν ενημερωτικά φυλλάδια , χάρτες και έντυπα, που θα εκδίδει ο Δήμος.

Το Κέντρο αυτό μπορεί να στεγασθεί στο κτίριο της Πλάζ αφού πρώτα ανακαινιστεί με αυτεπιστασία από το Δήμο (οικονομικότερη λύση).

Ο Σύλλογός μας μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες ίδρυσης του Κέντρου και προσφέρεται να λειτουργήσει το Κέντρο με εθελοντές υπαλλήλους και σε συνεργασία με τους συλλόγους των επαγγελματιών του Τουρισμού, το πρώτο Καλοκαίρι που θα τεθεί σε λειτουργία .
Στη συνέχεια ο Δήμος θα μεριμνήσει για την μόνιμη λειτουργία του."

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
(Αφορά τους Δήμους που δεν έχει επιλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη.)
Με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 179 του ν. 3852/2010 προβλέπεται δίμηνη αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα. Με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 Ν.3966/11 και προς διευκόλυνση της επιλογής των ανωτέρω προσώπων η αποκλειστική προθεσμία καθίσταται, πλέον, ενδεικτική και οι δήμοι και οι περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα εκλέξει συμπαραστάτη μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την επιλογή τους.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

«ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ»

Τελευταία γίνεται προσπάθεια από τους Ευρωπαίους «εταίρους μας» την κυβέρνησή μας και τα μέσα ενημέρωσης, να ξεπεράσουμε τα «ταμπού μας». Εννοούν το δικαίωμα για εργασία, την αμοιβή μας, το ωράριο εργασίας, τις διακοπές, το δικαίωμα για σύνταξη όταν ακόμη θα ζούμε, την προστασία της υγείας μας , την παιδεία και πολλά άλλα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που κατακτήθηκαν τους δύο τελευταίους αιώνες. Στα «ταμπού» που πρέπει να ξεπεράσουμε εντάσσουν μέρος ή το σύνολο της εθνικής μας κυριαρχίας, τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα χάσουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε μέλος της Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Μας κάνουν πλύση εγκεφάλου ότι αν απομακρυνθούμε από την ΟΝΕ και πάμε στη δραχμή και στην αναδιάρθρωση του χρέους, θα είναι μεγάλη η ζημιά για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και το χρηματοπιστωτικό σύστημά μας! Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πως μια χώρα όπως η Ελλάδα, μπορεί να έχει πιο ακριβό νόμισμα από τις Η.Π.Α και να αναμένει οικονομική ανάπτυξη με ανταγωνιστικά προϊόντα.
Τα επιχειρήματα υπέρ του Ευρώ αναρωτιέμαι ποιους θα πείσουν; Τους ανέργους της χώρας μας που πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο; Το τριάντα ίσως και παραπάνω τοις εκατό των νέων που δεν έχουν δουλειά και προοπτική; Τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ζουν την εκμετάλλευση και τον εξευτελισμό μέσα σε έναν εργασιακό μεσαίωνα; Τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που βλέπουν το φάσμα την φτώχειας και της ανεργίας να έρχεται; Τους αγρότες που έχει εξευτελισθεί η παραγωγή τους; Τους οικοδόμους που δεν χτυπάνε σκεπάρνι; Τους φοιτητές που δεν έχουν προοπτική; Όλοι αυτοί μετά την ένταξή μας στο Ευρώ έζησαν τον «Παράδεισο» και τώρα θα τον χάσουν;
Αυτοί που «γονάτισαν» ευρωπαϊκούς λαούς, είναι οι ίδιοι που τους εκμεταλλεύονται τώρα ως δανειστές, οι ίδιοι που σπέρνουν με τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτουν το φόβο και την ανασφάλεια . Όταν όμως οι λαοί συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν (αφού τα χάσανε όλα) θα δώσουν την απάντηση και θα είναι ηχηρή!
Ειδικά σε ότι αφορά τη χώρα μας αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, σε λίγο δεν θα την απειλεί η οικονομική κατάρρευση, αλλά η εθνική κατάρρευση. Είναι «ταμπού» η εθνική κυριαρχία, η εθνική υπερηφάνεια και η δημοκρατία;

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 14-4-2011 για την ανάδειξη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας- Δωρίδας, συνήλθε χθές 26-4-2011 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ανέδειξε τα όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Πρόεδρος: Παπακωστόπουλος Δημήτρης.
Αντιπρόεδρος: Μπίμπας Βασίλης.
Γενικός Γραμματέας: Κυρίτσης Βασίλης.
Ταμίας: Πανουργιάς Ηλίας.
Μέλη: Κοτσανάς Δημήτρης, Μπομποτά Βάσω και Χρυσανθοπούλου Γιάννα.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ -ΔΩΡΙΔΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 14-4-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΠ΄ ΑΥΤΟΝ.
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΤΣΟΥΡΗ (ΞΑΝΘΗ) ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΙΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
5. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
7. ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
8. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
9. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
10.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
11.ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
12.ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο.Τ.Α
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στις 14 Απρίλη 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30΄ έως 15.00΄ θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας , εκπροσώπων της Νομαρχιακής ΑΔΕΔΥ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Είναι σημαντικό θέμα η συμμετοχή των Εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα τώρα που η χώρα μας διέρχεται μια σοβαρή οικονομική- κοινωνική- πολιτική κρίση και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα και στους Ο.Τ.Α χάνουν μέρος των εισοδημάτων τους, κινδυνεύουν οι εργασιακές τους σχέσεις και δυσφημίζονται ως μέρος του προβλήματος της χώρας, από κέντρα που έχουν την ευθύνη για την κατάσταση , έχουν πλουτίσει κλέβοντας το κράτος και τώρα δημιουργούν έντεχνα αντιπαλότητες μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών και επαγγελμάτων για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.
Τα προβλήματα των Υπαλλήλων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας είναι οξυμένα και σε επίπεδο δήμων και θα πρέπει να αγωνιστούν συντονισμένα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και των εισοδημάτων τους όπως και την ανάπτυξη των υπηρεσιών που εργάζονται, ώστε να είναι υπερήφανοι για τους Δήμους που ανήκουν. Τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους είναι το κτιριακό -συνθήκες εργασίας, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων (και για τις επαγγελματικές ασθένειες) στην καθαριότητα – Ηλεκτροφωτισμό, η αμοιβή των απασχολούμενων υπερωριακά και σε αργίες κ.ά
Στις εκλογές αυτές συμμετέχει ο Συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» με υποψήφιους τους:
1. Δημητρόπουλο Βασίλειο.
2. Κατσούρη (Ξάνθη) Θεοδώρα.
3. Κυρίτση Βασίλειο
4. Μίχο Περικλή.
5. Πανουργιά Ηλία.
6. Παπακωστόπουλο Δημήτρη.
7. Ράπτη Ιωάννα
8. Φουσέκη Βασίλειο.
9. Χριστογιάννη Δημήτρη.

Ζητούμε την ψήφο των συναδέλφων μας και δίνουμε την υπόσχεση ν΄ αγωνιστούμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, υπεράσπιση των εισοδημάτων μας, καταξίωση του κλάδου μας με αναβάθμιση των υπηρεσιών μας προς τους πολίτες, συμπαράσταση των συναδέλφων μας σε κάθε υπηρεσιακό τους πρόβλημα, συμμετοχή του συλλόγου μας στην κοινωνική και οικονομική της πόλης μας.
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΚΑΙ ΨΑΝΗΣ

Τη Δευτέρα 11-4-11 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπακτίας με θέμα «Διατύπωση γνώμης για την επιμήκυνση της χρονικής περιόδου του κλεισίματος των παραλιών Γριμπόβου- Ψανής».
Τα μέλη της επιτροπής εξέθεσαν τις απόψεις τους με επιχειρήματα και επιβεβαίωσαν για δεύτερη φορά ότι η επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην επίλυση των θεμάτων που απασχολούν το Δήμο μας.
Οι φορείς και τα άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή είδαν τα πράγματα από την πλευρά τους και εξέφρασαν διάφορες απόψεις. Κοινή ήταν η αγωνία για την Τουριστική – Οικονομική Ανάπτυξη τη πόλης και τη βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων . Το παραλιακό μέτωπο της πόλης είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξής της και η διαχείρισή του πολύ σοβαρή υπόθεση.
Εκτός από ένα μέλος της Επιτροπής που τάχτηκε υπέρ της ελεύθερης κίνησης των οχημάτων όλο το χρόνο, μεγάλο μέρος των μελών όπως οι επαγγελματοβιοτέχτες και οι καταστηματάρχες τάχθηκε υπέρ την ρύθμισης που υπήρχε μέχρι σήμερα, για κλείσιμο των παραλιών την Καλοκαιρινή περίοδο και ένα μεγάλο μέρος τάχτηκε υπέρ της επιμήκυνσης της χρονικής περιόδου. Ακούστηκαν και απόψεις υπέρ του κλεισίματος των παραλιών όλο το χρόνο μετά από μια συνολική μελέτη που θα αφορά την ανάπτυξη ολόκληρης της πόλης. Έγινε ιδιαίτερη επισήμανση για την ασφάλεια των επισκεπτών των παραλιών με γρήγορη πρόσβαση ασθενοφόρων και οχημάτων της πυροσβεστικής και αστυνομίας.
Είναι γεγονός ότι οι παραλίες της Ναυπάκτου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των Τουριστών και Επισκεπτών της πόλης μας και αποτελούν σήμερα το χώρο περιπάτου και ξεκούρασης των κατοίκων της. Η κίνηση των οχημάτων σ΄ αυτές δημιουργούν προβλήματα για τις περιόδους αιχμής, όπως το Καλοκαίρι , Χριστούγεννα και Πάσχα . Η απαγόρευση της κίνησης οχημάτων είναι παράγοντας αναβάθμισης του χώρου, αλλά υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν αν θέλουμε να έρχονται τουρίστες και οι κάτοικοι της πόλης να κάνουν τα μπάνια τους και να απολαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών από τα καταστήματα των παραλιών μας. Αυτά τα προβλήματα είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης και στις δύο παραλίες ( ιδιαίτερα για την Ψανή που δεν υπάρχει πρόσβαση για τους ξένους) και οι καθαρές θάλασσες λόγω της υποψίας για μόλυνση του Γριμπόβου που διώχνει τους ίδιους του Ναυπάκτιους τη στιγμή που θέλουμε τουρισμό.
Το θέμα της απαγόρευσης της κίνησης οχημάτων στις παραλίες δεν θα πρέπει ν΄ αποτελεί ταμπού γιατί όπου σχεδιάστηκε η τουριστική ανάπτυξη πόλεων, οι πεζοδρομήσεις ήταν το βασικό στοιχείο . Θυμάμαι τις μεγάλες αντιδράσεις των καταστηματαρχών όταν γινόταν η Πεζοδρόμηση της οδού Ερμού στην Αθήνα και το φόβο ότι θα καταστραφούν! Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό τελικά, με θεαματική αύξηση της δουλειάς τους και των εισοδημάτων τους.
Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δρομολογήσει τον κοινωνικό σχεδιασμό της πόλης μας και να εντάξει το ζήτημα στην ευρύτερη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα αντικατοπτρίζει την ανάγκη της αρμονικής και συντονισμένης συμπόρευσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναπτυξιακών στόχων. Η τουριστική- Οικονομική ανάπτυξή μας θα βασιστεί στην οργάνωση των παραλιών μας αλλά στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης δράσης που θα περιλαμβάνει πολεοδομικά ζητήματα , το κυκλοφοριακό , την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, τη διαφημιστική προβολή, την πληροφόρηση, τους παιδότοπους, τους κοινόχρηστους χώρους κ.ά.
Επειδή η συνολική αντιμετώπιση του θέματος απαιτεί και χρόνο και χρήμα (και δεν υπάρχει σάλιο) θα πρέπει να πράξουμε οτιδήποτε είναι ανέξοδο και σύντομο. Άποψή μου είναι ότι η περίοδος από 1η Ιουνίου έως τέλος Οκτωβρίου θα ήταν μια άμεση λύση. Σ΄ αυτή τη λύση νομίζω ότι ισορροπούν και οι απόψεις της επιτροπής διαβούλευσης.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΠΤΩΧΗ …ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ!

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπακτίας ολοκλήρωσε χθες 28-3-2011 τη Συνεδρίαση που είχε διακοπεί την περασμένη Πέμπτη 24-3-2011, με θέμα την γνωμοδότηση του Οργάνου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και κατ΄ επέκταση για τον Προϋπολογισμό του 2011 που το εμπεριέχει. Η Συνεδρίαση είχε διακοπεί την Πέμπτη και είχαν αποχωρήσει κάποια μέλη από την αρχή της Συνεδρίασης, επειδή η Δημοτική Αρχή δεν είχε δώσει στα μέλη της Επιτροπής την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού και επομένως δεν ήταν δυνατό να σχηματίσουν άποψη. Δικαιολογημένη η άποψη αυτών των μελών , δικαιολογημένος και ο Δήμαρχος με τις υπηρεσίες του, αφού τα χρονικά περιθώρια για προετοιμασία είναι ασφυκτικά και τα προβλήματα εφαρμογής του Καλλικράτη άπειρα.
Η αναβολή της Συνεδρίασης για χθες, έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της Επιτροπής να μελετήσουν την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού και να διατυπώσουν τις απόψεις τους στο Δήμαρχο και στους παρισταμένους δημοτικούς άρχοντες. Τα μέλη της Επιτροπής «βομβάρδισαν» το Δήμαρχο με ερωτήσεις περισσότερο, παρά με τοποθετήσεις για αλλαγές του Προϋπολογισμού, σαν απόρροια της περιοριστικής πολιτικής που μπορεί να ασκηθεί λόγω του δυσθεώρητου χρέους του Δήμου!
Ο Δήμαρχος από την αρχή τόνισε ότι στόχος του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού είναι η διαχείριση και εξάλειψη του χρέους, ύψους περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρέος προς εργολάβους ,προμηθευτές ,τρίτους κλπ. Το δίλλημα που έθεσε ο Δήμαρχος αν θα πρέπει να διαιωνίσουμε την πολιτική των προηγουμένων Δημάρχων που άφηναν στους επόμενους μεγάλα χρέη, ενώ εκτελούσαν πολυδάπανα Τεχνικά Προγράμματα ή να πληρωθεί το υπάρχων χρέος με περιορισμό των έργων του τρέχοντος έτους, ήταν το επιχείρημα υπέρ της επιλογής της Δημοτικής Αρχής για περιορισμό του χρέους φέτος και την επόμενη χρονιά.
Διατυπώθηκαν απόψεις για την ανάγκη χάραξης πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου, αφού αποφασίσουμε τι Δήμο θέλουμε και ποιους τομείς θα αναπτύξουμε με μια σχετική ιεράρχηση. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και το νοικοκύρεμα του Δήμου και η βελτίωση υποδομών, όπως τα σχολεία που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, η καθαριότητα των παραλιών και των τουριστικών υποδομών. Επικρίθηκε από μέλος της Επιτροπής η επιλογή του Δημάρχου για πρόσληψη έξι ειδικών συνεργατών με ένα μεγάλο κόστος μισθοδοσίας και οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις και τις εκδηλώσεις του Δήμου. Ζητήθηκαν στοιχεία για το χρέος του Δήμου και επισημάνθηκε η ανάγκη διερεύνησης της νομιμότητάς του. Κάποια μέλη διαφώνησαν τελείως με τον τρόπο σύνταξης του Προϋπολογισμού λόγω έλλειψης αναπτυξιακών προοπτικών.
Ο Δήμαρχος προκάλεσε τα μέλη της Επιτροπής για τυχόν αλλαγές των προτεινομένων έργων. Τι να πουν όμως; Μπορείς άραγε να διαχειριστείς με πολλούς τρόπους τη φτώχεια και τα χρέη; Σε έναν Προϋπολογισμό 30,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα νέα έργα για όλο το Δήμο είναι ύψους 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί ούτε για τις ανάγκες μιας μικρής Δημοτικής Ενότητας. Κάποια έργα στοχεύουν στην στέγαση των υπηρεσιών και κάποια άλλα γίνονται στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου, όπως η ασφαλτόστρωση των παζαριών και η συντήρηση κληροδοτήματος. Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Δήμο δεν υπάρχουν περιθώρια για έργα ανάπτυξης όπως οι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και παραλιών, η οδοποιία , τα σχολεία , η Κοινωνική Μέριμνα , ο Πολιτισμός , ο Αθλητισμός ,η εκπόνηση μελετών, η αποχέτευση κλπ. ούτε μπορούν να συντηρηθούν οι υπάρχουσες υποδομές ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες. Το κακό είναι ότι κατά δήλωση του Δημάρχου και στον επόμενο Προϋπολογισμό θα ξεχρεώνουμε τις οφειλές του Δήμου και επομένως θα έχουμε μια από τα ίδια.
Τα παράπονα βέβαια είναι πολλά και δικαιολογημένα, τόσο για τις Δημοτικές Ενότητες που δεν είχαν χρέη ή είχαν περίσσευμα και απαιτούν τα αναλογούντα ποσά του Προϋπολογισμού, όσο και για τις Κοινότητες που ο Νόμος «Καποδίστρια» συνένωσε με τη Ναύπακτο και σήμερα ζουν έναν Μεσαίωνα, για παράδειγμα οι Τοπικές Κοινότητες Μαμουλάδας και Αφροξυλιάς που αδικήθηκαν κατάφορα από τον Καποδιστριακό Δήμο Ναυπάκτου και πάλι βλέπουν οι κάτοικοι το «απόλυτο μηδέν» για φέτος και την επόμενη χρονιά.
Από την πολιτική της Δημοτικής Αρχής αυτοί που σίγουρα χαίρονται είναι η προηγούμενη ή οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές που «φέσωσαν» τους πάντες και σήμερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη. Θα πληρωθούν τα χρέη και επειδή η μνήμη των πολιτών είναι «κοντή», θα μπορούν σύντομα να κάνουν την πολιτική τους με τα μεγαλόπνοα σχέδια για ανάπτυξη και ευημερία!
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έδειξε ότι μπορεί να συμβάλλει εποικοδομητικά στο Έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά θα είναι και ένας «καλός μπελάς» σε περίπτωση στραβοπατήματος των αρχόντων. Ας προσέχουν.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Αποχέτευσης συνέχεια.
Την Κυριακή 20-3-11 συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας το θέμα «Λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από την ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλομένου ΦΠΑ του έργου “Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου”». Η απόφαση ελήφθη και άνοιξε ο δρόμος για τη συνέχιση του πολύπαθου έργου.
Το θέμα της `αποχέτευσης του Δήμου έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη εδώ και πολλά χρόνια και όλοι έχουμε πειστεί ότι ο χειρισμός του θέματος έγινε από τους υπεύθυνους, όπως στην πλειοψηφία των Δημόσιων Έργων δηλ. όχι με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, αλλά το οικονομικό συμφέρον “κάποιων”.
Η νέα Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει μια πολύ επείγουσα κατάσταση(δεν είναι η μοναδική), τον κίνδυνο απένταξης του έργου από την χρηματοδότηση, τη χρέωση της ΔΕΥΑ με το σύνολο του κόστους του έργου (συνεπώς και του Δήμου) και την μη λειτουργία του έργου για την πόλη. Η ΔΕΥΑ πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του έργου που δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, για να μην έχει δικαιολογία ο εργολάβος να σταματήσει το έργο. Η εκταμίευση του δανείου από τραπεζικό ίδρυμα θα γίνει με εγγύηση του Δήμου Ναυπακτίας. Όποιος και να ήταν στη θέση της Δημοτικής Αρχής δεν είχε άλλη λύση και καλά έπραξε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώναμε όλοι τη νύφη.
Δεν μπορώ όμως να το περάσω έτσι, γιατί η κατάντια μας είναι απερίγραπτη και κάποιοι έχουν ευθύνη. Σ΄ αυτή τη χώρα όμως, κανείς υπόλογος δεν λογοδοτεί, αλλά «πληρώνει» πάντα ο φτωχός και ο συνεπής. Τι εννοώ λοιπόν. Γιατί η ΔΕΥΑ να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το ΦΠΑ; Γιατί να μην μπορεί η επιχείρηση να πάρει ένα δάνειο 600 χιλ. Ευρώ; Γιατί να αφήσουν τα πράγματα στο παραπέντε, που ήταν τόσα χρόνια;Μήπως αφήσανε το Δήμο σε οικονομική ευρωστία και αποτύχανε στη ΔΕΥΑ ή στην Αναπτυξιακή; Αν κάτι δεν πάει καλά και ο Δήμος πληρώσει το δάνειο, όπως έχει συμβεί και σε παλιότερα δάνεια της επιχείρησης, μήπως οι εργαζόμενοι στο Δήμο φτάσουν στο σημείο να μην πληρώνονται ή ο Δήμος να μην έχει χρήματα για τις λειτουργικές του ανάγκες ( με δεδομένα και τα δικά του χρέη), όπως σε άλλους Δήμους , Ζακύνθου, Περάματος, Αιγίου κλπ; Κι εκεί λόγω ατασθαλιών και κακοδιαχείρισης το πάθανε.

Για τις συμπληρωματική σύμβαση ύψους 2.800.000 ευρώ που εμφανίζεται απαραίτητη για να καταστεί το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό πρέπει να γνωρίζουμε ότι: Κατά την έννοια των διατάξεων που ισχύουν, η ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών στον ανάδοχο του ήδη εκτελούμενου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, που εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις. Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου και τα οποία, παρότι κατά την εκπόνηση της μελέτης δημοπράτησης του έργου καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, ώστε οι αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους εργασίες να μπορέσουν να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την αρχικώς συναφθείσα σύμβαση. Δεν μπορούν, πάντως, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές εργασίες εκείνες που αφορούν σε επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του αρχικού έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του (βλ. πράξ. ΙV Τμήμ. 33/2000, 93/2001, 17, 106, 125/2002, 1/2003, 113, 194/2004, 5/2005). Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών πρέπει, ως εκ της φύσεως της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητάς της . Ειδικότερα, ο χαρακτηρισμός των συμπληρωματικών εργασιών, ως εργασιών λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, πρέπει να αιτιολογείται με πραγματικά και αναλυτικά στοιχεία, στις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθώς και στις αντίστοιχες αποφάσεις της Προϊσταμένης αρχής (βλ. πράξ. IV Τμήματος 33/2000, 97/2001, 17/2002, 113/2004). . Με τα δεδομένα αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγξει τις συμπληρωματικές εργασίες αν είναι νόμιμες δηλ. αν πρόκειται για νέες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Στο εξής θεωρώ ότι όσοι υπογράφουν συμπληρωματικές συμβάσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Φοβάμαι ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 11 είναι μικρό για να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί κανονικά η χρηματοδότηση. Ανησυχώ για την εξεύρεση πόρων για την ολοκλήρωση του έργου. Ανησυχώ για τη συνέπεια των εμπλεκομένων μερών.
Ελπίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα βγάλει την πόλη από σοβαρά αδιέξοδα και θα δείξει τη διαφορά.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΔΕΝ ΧΡΕΟΚΟΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ξέρουμε ότι οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Εκθειάζουμε Αμερικάνους , Γερμανούς , Ιάπωνες και χαρακτηρίζουμε με ταπεινωτικές εκφράσεις τη χώρα μας και τους συμπατριώτες μας. Ιδιαίτερα σε εποχές σαν κι αυτή που περνάμε σήμερα , κατεξευτελιζόμαστε.
Μετά την τραγωδία της Ιαπωνίας βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Θα μου πεις εκεί τους χτύπησε η φύση. Ναι αλλά τώρα αποκαλύπτονται και στοιχεία που δεν τιμούν καθόλου την οργάνωση αυτού του κράτους, που ως τώρα το θεωρούσαμε «ιδανικό». Δεν καταστράφηκαν από το σεισμό, αφού τα παθήματα του παρελθόντος τους οδήγησαν σε αντισεισμικές κατασκευές, αλλά καταστράφηκαν από το Τσουνάμι και πιο πολύ από τα πυρηνικά τους εργοστάσια.
Το Τσουνάμι έπνιξε πάνω από 80 χιλιάδες άτομα, επειδή οι ειδικοί προειδοποίησαν τον κόσμο για 3 μέτρα τσουνάμι και αυτό ήταν πάνω από 10 μέτρα. Λάθος εκτίμηση, με εκατόμβη θυμάτων.
Το πιο σοβαρό είναι η πυρηνική καταστροφή που θα τους στοιχίσει ανυπολόγιστα, τώρα και στο μέλλον, αφού η ζημιά δεν θα είναι μόνο οικονομική αλλά στην υγεία και τη ζωή ενός ολόκληρου λαού και ολόκληρου του κόσμου.
Αυτό που κατάλαβα μετά τα τελευταία γεγονότα είναι ότι το «οικονομικό θαύμα» της Ιαπωνίας στηρίχτηκε στην πυρηνική ενέργεια και μάλιστα η Ιαπωνία είναι από τις σημαντικότερες κατασκευάστριες εταιρείες πυρηνικών εργοστασίων στον κόσμο. Μέσα από τις συζητήσεις επιστημόνων στα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνουμε ότι οι Ιάπωνες επιστήμονες και πολιτικοί είχαν αποκρύψει ή αλλοιώσει στο παρελθόν στοιχεία για πυρηνικά ατυχήματα και αυτό διαψεύδει τα περί άλλου προηγμένου πολιτιστικού επιπέδου των Ιαπώνων διότι εμείς μπορεί να δώσαμε ψεύτικα στοιχεία στη Ευρωπαϊκή Ένωση(αποδείχτηκε τελικά ότι τα γνώριζαν τα πραγματικά στοιχεία), αλλά αν το σκεφτείς, δεν είναι το ίδιο με τον πυρηνικό κίνδυνο! Η πυρηνική ενέργεια ικανοποίησε την οικονομική τους επιδίωξη, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του τελικού απολογισμού. Ας αναλογιστούμε που μπορεί να οδηγήσει η ασυδοσία του Κεφαλαίου, που μπροστά στο οικονομικό όφελος, μπορεί να θυσιάσει ένα λαό ή και την ανθρωπότητα. Τώρα οι Ιάπωνες βλέπουν το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα να γίνεται θηλιά στο λαιμό τους και στο λαιμό των παιδιών τους. Χωρίς τα πυρηνικά τους εργοστάσια δεν έχουν παραγωγή, δεν έχουν ρεύμα, αλλά το χειρότερο είναι ο τρόμος που προκαλεί ο αργός θάνατος της ραδιενέργειας.
Οι Ιάπωνες πλουτοκράτες θα πάρουν τα λεφτά τους και θα αράξουν στα θέρετρα της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά ο Ιαπωνικός λαός που έζησε πρώτος τον τρόμο της ατομικής βόμβας, ξαναζεί τον ίδιο εφιάλτη. Ο φόβος , ο τρόμος και ο πανικός του Ιάπωνα δεν πληρώνεται με όλα τα δολάρια του κόσμου.
Τα παραπάνω δεν τα λέω για να δικαιολογήσω τα δικά μας μειονεκτήματα που μας έφεραν στην οικονομική μας χρεοκοπία, αλλά για να δείξω ότι και οι ισχυροί αυτού του κόσμου έχουν το «σαράκι τους» και οι δικές τους ασύδοτες ενέργειες που στοχεύουν στο οικονομικό κέρδος, μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μια χώρα.
Τέλος η κοινή γνώμη ας μην υιοθετεί άκριτα τα πρότυπα του επιτυχημένου Γερμανού ή Ιάπωνα, που έντεχνα μας παρουσιάζουν .

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

«ΑΝΘΕΙ» Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Η πράσινη Αυτοδιοίκηση είναι ένα φαινόμενο που τείνει να γίνει καθεστώς-τρόπος ζωής στην Ευρώπη για όλους εκείνους τους τοπικούς άρχοντες και πολίτες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.
Είναι ένα προνομιακό πεδίο δράσης με τα κοινά για το λεγόμενο "Πράσινο Κίνημα" και αναμένεται να παίξει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο την επόμενη δεκαετία στις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενεργειακή αυτονομία με τις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και στη δημιουργία πράσινων δικτύων μεταφορών.

Και όχι μόνον αυτό· η πράσινη Αυτοδιοίκηση αναμένεται επίσης να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, με την προώθηση ενός διαφοροποιημένου παραγωγικού μοντέλου, με έμφαση στα τοπικά βιολογικά προϊόντα, στην κοινωνική-αλληλέγγυα οικονομία, αλλά και στην ανάπτυξη πράσινων επαγγελμάτων, νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης δηλαδή με θετική επίπτωση στο περιβάλλον και στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.

Στην Ελλάδα του "Καλλικράτη", η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να αντιμετωπίσει οξύτατα προβλήματα που ως μοναδικό παρανομαστή έχουν την κατακόρυφη πτώση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών και της ποιότητας ζωής τους μέσα στην πόλη. Η πράσινη Αυτοδιοίκηση, λοιπόν, αποτελεί μονόδρομο για τους τοπικούς άρχοντες αλλά και τους πολίτες που μέσα από το "Πράσινο Κίνημα" διεκδικούν υψηλή ποιότητα ζωής και οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος με την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την αξιοποίησή τους στους τομείς που προαναφέρθηκαν παραπάνω.

Τι γίνεται στην Ευρώπη

Γερμανία: Στρατηγικά σχέδια αλλά και «τραίνο των ιδεών»

Στην περιφέρεια Βάδης-Βουδεβέργης, οι δήμοι: αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στρατηγικά σχέδια ώστε να επιτύχουν προμήθεια ενέργειας από ΑΠΕ σε ποσοστό 100% (π.χ., Bioenergiedorf Mauenheim), έχουν εγκαταστήσει και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα σε δημοτικά κτήρια και εφαρμόζουν σε τοπικά σχολεία σχέδια για την εξοικονόμηση ενέργειας -50% των δαπανών που εξοικονομούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ίδια τα σχολεία για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι η ενέργεια για τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων είναι 100% από ΑΠΕ.

Στο Δήμο Τύμπινγκεν, από το 2006 ο δήμαρχος των Πρασίνων Μπόρις Πάλμερ έχει προωθήσει σημαντική πρωτοβουλία τόσο για την ενεργειακή αποκατάσταση του Γυμνασίου Βίλντερμουθ όσο και για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά αποφασιστεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα; Η μείωση του κόστους θέρμανσης κατά 57% (απόσβεση της επένδυσης, εξοικονόμηση ποσού υψηλότερο από το κόστος εγκατάστασης).

Ο Δήμος Αμβούργου διαμόρφωσε ένα ειδικό δρομολόγιο τρένου, του "τρένου των ιδεών", το οποίο θα φιλοξενήσει την επίδειξη καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης από και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, καλεί και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις να συμμετέχουν σε αυτή την κινητή έκθεση, με την παρουσίαση των δικών τους καλών πρακτικών μέσα στα δικά τους ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια. Στο τέλος του 2011 το "τρένο των ιδεών" θα γυρίσει πίσω στο Αμβούργο γεμάτο καινοτομίες και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη.


Αυστρία: Οι μαθητές σχεδιάζουν την πόλη τους

Στην έβδομη περιφέρεια της Βιέννης, το Νεουμπάου, μια συνοικία 1,61 τ. χλμ. με 30.000 κατοίκους, με την καθοριστική συμβολή των Πράσινων -που αποτελούν την πρώτη εκλογική δύναμη στην περιοχή-, εφαρμόστηκαν σχέδια ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών, όπως: προγράμματα για την προσβασιμότητα, μείωση φραγμών και εμποδίων, μείωση της κυκλοφορίας, θέατρο, διαχείριση της ποικολομορφίας, της διαφορετικότητας.

Επίσης, τα παιδιά των σχολείων ξανασχεδίασαν την περιοχή μπροστά από το σχολείο τους, ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να συζητάνε με εκπροσώπους της τοπικής δημοτικής Αρχής για το πώς θέλουν να είναι το πάρκο, τι προβλήματα έχει και τι χρειάζεται ένα πάρκο στο οποίο παίζουν. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέα πάρκα, χώροι συνάντησης για εφήβους (Cult Cafe), πρόγραμμα συμμετοχής των παιδιών και χώρος συνάντησης ηλικιωμένων πολιτών

Για το πρόγραμμα ενθάρρυνσης της συμμετοχής των μαθητών, που το 2003, με σταθερά αυξανόμενο μαθητών -αποτέλεσμα το 2008 να συμμετέχουν 8 σχολεία, 21 τάξεις, 464 μαθητές- ακολουθήθηκαν τρία στάδια για τη συμμετοχή.

1ο στάδιο - στο σχολείο: Οι μαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους και τα ενδιαφέροντά τους σε ένα εργαστήριο στο σχολείο τους.

2ο στάδιο: Σε απογευματινά εργαστήρια οι μαθητές οργανώνουν τις ιδέες τους και ετοιμάζουν κατάλληλο υλικό για παρουσίαση (σχέδια, μακέτες, χάρτες κ.λπ).

3ο στάδιο: Οι μαθητές παρουσιάζουν τις προτάσεις τους στους αντιπροσώπους του τοπικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.

Ανάμεσα στις προτάσεις των μαθητών ήταν ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός ο χώρος μπροστά από το σχολείο, χώροι για να κάνουν σκέιτ-μπόουτ, πώς μπορούν να σχεδιαστούν πιο όμορφες γλάστρες για τα λουλούδια στους δρόμους. Ενδιαφέρθηκαν ακόμη για τα απόβλητα των σκύλων στους δρόμους και δημιούργησαν έναν οδηγό με σκίτσα των παιδιών για τους ιδιοκτήτες σκύλων ώστε να τους ενθαρρύνουν να μαζεύουν οι ίδιοι τα απόβλητα των σκύλων τους, ο οποίος εκδόθηκε και διανεμήθηκε από το τοπικό συμβούλιο της περιφέρειας.

Οι μαθητές εξέφρασαν, επίσης, την ανησυχία τους για τα αυτοκίνητα που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης βάζοντας σε κίνδυνο τα παιδιά και τους πεζούς. Μια ιδέα ευαισθητοποίησής τους ήταν το μοίρασμα από τα παιδιά μήλων και λεμονιών στους οδηγούς. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τους μαθητές ήταν το πώς θα βελτιωθούν τα πάρκα για να καλύπτουν τις ανάγκες των νέων που τα χρησιμοποιούν. Αποτέλεσμα ήταν μετά από τις προτάσεις τους να τοποθετηθούν δοκοί για σκαρφάλωμα και μονόζυγα για άθληση.

Στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Άνω Αυστρίας, με πρωτοβουλία του πράσινου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ρούντι Ανσχόμπερ, δημιουργήθηκαν πράσινες θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις ΑΠΕ και στην προστασία του κλίματος. Αποτέλεσμα: Περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στην Άνω Αυστρία στον τομέα των οικολογικών επαγγελμάτων.

Ο αντίκτυπος; Πολλές εταιρείες από την Άνω Αυστρία έχουν σημαίνουσα θέση, πλέον, στην παγκόσμια αγορά των ΑΠΕ, ενώ η συνεχής χρηματοδότηση του τομέα αυτού είναι αποδοτική και δίνει το καλό παράδειγμα.

Γαλλία: Παράδειγμα προ μίμηση η «πόλη του φωτός»

Το Παρίσι, η "πόλη του φωτός", αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση, καθώς μέσω της πράσινης Αυτοδιοίκησης επιτυγχάνθηκε: Μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2004. Μείωση κατά 30% της κατανάλωσης ενέργειας από τα δημοτικά κτήρια και το δημόσιο φωτισμό μέχρι το 2020. Παραγωγή του 30% της ενέργειας που χρησιμοποιείται από ΑΠΕ.

Επίσης, στο σύνολο της περιοχής του Παρισιού, ως δυναμική πόλη για το 2020, εξασφαλίστηκε: Μείωση κατά 25% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μείωση κατά 25% στην ενεργειακή κατανάλωση στην περιοχή του Παρισιού. Το 25% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενεργειακή Φειδωλότητα-Εγκράτεια και Αποδοτικότητα" στα νέα κτήρια και στην αποκατάστασή τους γίνεται, μεταξύ άλλων, έλεγχος της κατανάλωσης σε δημόσια κτήρια, εργατικές και ιδιωτικές κατοικίες, ενώ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη θερμική ανακαίνιση 600 σχολείων.

Όσο για τις ΑΠΕ; Πραγματοποιούνται μελέτες σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ όσον αφορά στην ηλιακή ενέργεια ο στόχος είναι 200.000 τ.μ. Φ/Β μέχρι το 2014. Στο βορειοανατολικό τομέα του Παρισιού, τέλος, αναμένεται μέχρι το 2011 να έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο που θα καλύπτει 12.000 κατοικίες.

Ισπανία: «Ατζέντα 21» αλλά και πρωτοπορία στις εταιρείες

Η χώρα της Ιβηρικής πρωτοστατεί επιχειρηματικά στον τομέα της αιολικής παραγωγής ενέργειας και είναι ακόμη η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε εταιρείες Φ/Β.

Το 2005, 1.110 εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιούργησαν 200.000 θέσεις εργασίας με 2 επιπρόσθετα πλεονεκτήματα: τo 85% των θέσεων εργασίας είναι αορίστου χρόνου, ενώ μόνο το 15% είναι προσωρινές, και το 50% των θέσεων απαιτεί ανώτερους ή ανώτατους τίτλους σπουδών.

Από την ψήφιση του νόμου για τα Φ/Β, οι επιφάνειες με ηλιακά πάνελ αυξήθηκαν από τα 5.000 τ.μ. το 2000 στα 62.819 τ.μ το 2008.

Στη Βαρκελώνη, κατά το σχεδιασμό του προγράμματος Ατζέντα 21 της πόλης (1998-2002) όλοι οι φορείς, οργανισμοί, οργανώσεις, ενώσεις, συνδικάτα και επιχειρήσεις της πόλης ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διαμόρφωση του σχεδίου, που είχε ως αποτέλεσμα την εθελοντική υιοθέτηση της δέσμευσης των πολιτών για τη βιωσιμότητα (κείμενο αρχών και στόχων) από περισσότερους από 640 φορείς και οργανισμούς της πόλης. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, που ονομάζεται Δράση 21 (2002-2012), όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αναλάβει να διατυπώσουν και να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις για να επιτευχθούν οι συναινετικά συμφωνημένοι συλλογικοί στόχοι.

Οι Πράσινοι της Καταλωνίας, που από το 1978 συμμετέχουν στην διακυβέρνηση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση (ιδίως μετά το 2006), έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ατζέντα 21.

Η Ατζέντα αυτή, μεταξύ άλλων, αφορά στην προστασία των χώρων πρασίνου και της βιοποικιλότητας, καθώς και στην αύξηση των αστικών χώρων πρασίνου, στη διαμόρφωση μιας συμπαγούς και ποικιλόμορφης πόλης, με ποιότητα δημόσιου χώρου, στη βελτίωση της κινητικότητας και διαμόρφωση φιλόξενου περιβάλλοντος για τους πεζούς, στην απόκτηση βέλτιστων επιπέδων ποιότητας του περιβάλλοντος και δημιουργία μιας υγιούς πόλης, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της χρήσης ΑΠΕ.

Μεγάλη Βρετανία: Δημαρχείο με ΑΠΕ στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο πολλά δημόσια κτήρια αποτελούν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα πάνελ Φ/Β ενέργειας στο κτήριο London Development Agency's Palestra και στο δημαρχείο, τα οποία παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια από τις δικές του ανανεώσιμες πηγές.

Πηγή: «Οικολόγοι Πράσινοι (2010), Οι Πράσινοι στην Αυτοδιοίκηση: επιτυχημένα παραδείγματα από την Ευρώπη».

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Στο Δήμο Ναυπακτίας οι πολίτες έζησαν τις διαδικασίες μη εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και αντιλήφθηκαν πως σκέφτονται οι αρχηγοί των παρατάξεων και που οδηγούν τους συμβούλους που ελέγχουν (πολλοί απ΄ αυτούς έχουν άποψη αλλά δεν θέλουν να φανούν ότι δημιουργούν από τώρα προβλήματα).
Η διαδικασία μπορεί να τέλειωσε, αλλά έχει και ουρά. Εννοώ ότι για την πλειοψηφία δεν βλέπω κανένα κέρδος (εκ του αποτελέσματος) αλλά τους πρώτους τριγμούς.

Αν η επιλογή Αγγελόπουλου δικαιωνόταν θα ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα δημιουργούνται προβλήματα, πέρα από την απουσία ενός σημαντικού θεσμού.
Αφού η πλειοψηφία αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει εξωπαραταξιακό(με την έννοια του στενού πυρήνα στελεχών) υποψήφιο, χωρίς να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση, γιατί να μην επέλεγε υποψήφιο που είχε δώσει μεγάλη μάχη και μάλιστα η παροχή υπηρεσιών στην παράταξη προεκλογικά του στοίχισε και την εκλογή του;

Το επιχείρημα για την μη στήριξη ατόμου που έδωσε την εκλογική μάχη (ήταν υποψήφιος) θα έστεκε, αν η δημοτική αρχή είχε ως πρώτο στόχο την εκλογή Συμπαραστάτη και ακολουθούσε άλλη στρατηγική που θα έδινε κοινά αποδεκτό Συμπαραστάτη από το Συμβούλιο .

Τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά αν δεχτούμε και την περίπτωση ο παραταξιακός υποψήφιος να είχε εξασφαλίσει και τις απαραίτητες δύο ψήφους της αντιπολίτευσης που θα του έδιναν την εκλογή του(κάτι ξέρω).

Αν η Δημοτική Αρχή υποστήριζε «δικό της» υποψήφιο στην πρώτη εκλογή και έπαιρνε τους 16 ψήφους, θα μπορούσε στη δεύτερη εκλογή να αποσύρει την υποψηφιότητα και να προτείνει τον κ. Αγγελόπουλο ως υπερπαραταξιακό υποψήφιο, βάζοντας την αντιπολίτευση στο «καναβάτσο».
Τώρα δεν εξελέγη συμπαραστάτης, αλλά μπαίνει και η αμφιβολία σε κάθε υποστηρικτή της πλειοψηφίας, σύμβουλο ή άλλο, για το ποια θα είναι η δική του τύχη και ποια υποστήριξη θα έχει από τους «συναγωνιστές» όταν κάπου απαιτηθεί….

Για την αντιπολίτευση, με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι ανεξάρτητα της κοινωνικής ζημίας, τα λάθη των κυβερνώντων οδηγούν στην «πτώση του ώριμου φρούτου», δεν κόπτονται για τη λύση τέτοιων θεμάτων.

Εξακολουθώ να ψάχνω τα κέρδη και τις ζημιές, γιατί θα έρθουν και πιο δύσκολες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ;

«…πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας…»
«…δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα…» αυτά λέει ο «Καλλικράτης» για το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας δεν κατόρθωσε να αποφασίσει την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στη συνεδρίαση της Κυριακής 27-2-11, για δεύτερη φορά. Σε ένα Δήμο με 30.000 κατοίκους δεν βρέθηκε ένα πρόσωπο που να λάβει 18 από τους 27 ψήφους συμβούλων, αριθμός που είναι απαραίτητος για την εκλογή του.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ναυπακτίας μπορεί να σκέφτηκαν:
«Δεν υπάρχει πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο Δήμο μας»
«Δεν υπάρχουν θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις στο Δήμο μας»
«Δεν υπάρχει περίπτωση κακοδιοίκησης στο Δήμο Ναυπακτίας»
«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να ασχοληθεί ο Συμπαραστάτης»
«Κι αν αυτός ο Συμπαραστάτης μας ταράξει την ησυχία μας;»
«Κι αν αυτός ο Συμπαραστάτης βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές;»

Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το αν διδαχτήκαμε κάτι από την οικονομική και πολιτική μας χρεοκοπία.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 3966/24-1-2011 που αφορά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων για το 2011.
Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν μεγάλη σημασία για την χρηστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Δήμων.
Στο παρελθόν η κακοδιοίκηση των Δήμων και το χάλι που κατέληξαν, άρχισε με τον τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών τους και εν συνεχεία με τις εκθέσεις ανάληψης δαπανών.
Θα εξηγήσω μερικά πράγματα μήπως και προβληματίσω…
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα, για κάθε οικονομικό έτος. Είναι πράξη περιοδική, πράξη πρόβλεψης και πράξη εξουσιοδότησης προς τη διοίκηση του Ο.Τ.Α. Τον Προϋπολογισμό διέπουν οι παρακάτω αρχές: 1) Της δημοσιότητας, 2) Της ενότητας, 3) Της καθολικότητας, 4) Της ειδίκευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων, 5) Της οριστικότητας και της απαγόρευσης μεταφοράς πιστώσεων και 6)Της ακρίβειας, ειλικρίνειας και σαφήνειας.
Η συστηματική παραβίαση από τους Δήμους της 4ης και της 6ης αρχής οδήγησαν σε χρεοκοπία τους περισσότερους Δήμους της Χώρας. Κάθε πίστωση που διατίθεται από τους Δήμους θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και διαθέσιμη. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων κατήρτιζαν Προϋπολογισμούς με φουσκωμένα έσοδα, ενώ θα έπρεπε να εγγράφουν ως έσοδα μόνο μέχρι το ύψος των εισπράξεων του προηγουμένου χρόνου
(παράδειγμα αν εισπράχτηκε από μισθώματα ποσό 5.000 ευρώ το 2010 θα έπρεπε να εγγραφεί έσοδο για το 2011 το ποσό αυτό).
Επειδή λοιπόν τα έσοδα ήταν πολλαπλάσια των πραγματικών, τα έξοδα που πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, περιείχαν έργα προμήθειες κλπ που δεν υπήρχαν πραγματικά έσοδα για να πληρωθούν. Έτσι οδηγηθήκαμε σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και σε οφειλές που μεταφέρονται σε επόμενα έτη. Η παρανομία ήταν ότι πίστωση που ήταν εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό τη θεωρούσαμε εξασφαλισμένη, ενώ εξασφαλισμένη είναι μόνο όταν είναι και διαθέσιμη. (εκτελούνταν έργα χωρίς λεφτά στο ταμείο)
Ο Δήμος Ναυπακτίας όπως έχει ειπωθεί και γραφεί οφείλει σήμερα ποσό άνω των 7εκ. Ευρώ. Αυτό το ποσό είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την παρ. Ι αρ. 218 Π.Δ 410/1995 να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό των εξόδων του 2011, μαζί με τις άλλες υποχρεωτικές δαπάνες .
Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αναφέρει: «Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.
2.Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
3.Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 7 Ν. 3852/2010 και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.» και «1.Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αρμόδιων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.»
Το παράπτωμα της εγγραφής ψεύτικων εσόδων και δαπανών χωρίς αντίκρισμα συμπλήρωνε η Έκθεση ανάληψης δαπάνης, της οποίας η έννοια συμπίπτει με την έννοια της διάθεσης της πίστωσης , η δε αρμοδιότητα των δύο αυτών εννοιών ανήκει στους διατάκτες και ο κύριος υπεύθυνος για την υπογραφή κάθε έκθεσης είναι ο Δήμαρχος.
Ως τώρα αναζητούνταν ευθύνες μόνο για παράνομες πράξεις στον τομέα των εξόδων ενώ η εγκύκλιος για πρώτη φορά, επισείει την απειλή των καταλογισμών στα αρμόδια όργανα για δόλο ή αμέλεια στην περίπτωση αδράνειας στην είσπραξη των εσόδων.
Το συμπέρασμα απ΄ όλα αυτά είναι ότι οι αιρετοί θα πρέπει να βρουν λύση στην εξόφληση των παλαιών νόμιμα εκκαθαρισμένων δαπανών κατά προτεραιότητα και οι μη νόμιμες απαιτήσεις να σταλούν στη δικαιοσύνη. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους νόμους και τους αρμόδιους υπαλλήλους, γιατί οι εποχές δεν είναι ίδιες και θα βρεθούν σε δυσχερή θέση. Επίσης να μη δημιουργούν υποχρεώσεις με οικονομικό περιεχόμενο, αν πρώτα δεν έχουν εξασφαλίσει πιστώσεις για τις υποχρεωτικές δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παλιές οφειλές. Τη στιγμή που δεν έχεις επίσημη εικόνα των οικονομικών σου δυνατοτήτων δεν μπορείς για παράδειγμα να προχωράς σε προσλήψεις….

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Παρακολούθησα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας, περισσότερο από ενδιαφέρον, αφού μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να παραστώ σε κάποιο προηγούμενο και ήθελα να δω γενικά το κλίμα και τα πρόσωπα.
Κάθε νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου δημιουργεί και ένα άλλο κλίμα διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το συμβούλιο είναι ότι και οι άνθρωποι που το αποτελούν, την ποιότητά του μπορεί να την αναδείξει ακόμη και ένας άνθρωπος ή ένας άνθρωπος να απαξιώσει το θεσμό. Έχει συμβεί πολλές φορές ένας άνθρωπος να μετατρέψει το Συμβούλιο σε «αρένα».
Η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαφώς αναβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Το μαρτυρά αυτό και η μεγάλη παρουσία του κόσμου που δείχνει το ενδιαφέρον του για την πόλη.
Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά σημεία που νομίζω ότι πρέπει να επισημανθούν. (Ελπίζω να μην διαστρεβλωθούν τα γραφόμενά μου από κάποιους «συναδέλφους μου», όπως συνέβη σε προηγούμενο δημοσίευμά μου για το χάος που επικρατούσε στο Δήμο μέχρι τώρα).
Το πρώτο που επισήμανα είναι η μεγάλη χρονική διάρκεια που κράτησε η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως. Αντί να διαρκέσει λιγότερο από μια ώρα, διήρκησε μια ώρα και σαράντα λεπτά. Ο Πρόεδρος πρέπει να «σφίξει» τη διαδικασία γιατί μακρηγορώντας οι ομιλητές, κουράζουν τον κόσμο και δεν υπάρχει διάθεση για να παρακολουθήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος αυτός είναι για ανακοινώσεις , ερωτήσεις και επερωτήσεις καθώς και απαντήσεις από τους αρμοδίους και όχι για συζήτηση επί παντός του επιστητού. "Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ."
Το δεύτερο που επισήμανα είναι ότι δόθηκε έμφαση από το Δήμαρχο σε θέμα που προέκυψε από συμπεριφορά εργαζομένων της υπηρεσίας Καθαριότητας. Θεωρώ ότι τα θέματα αυτά ποτέ δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιλύονται υπηρεσιακά. Δεν είναι αντικείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά άλλων οργάνων. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιοι κατηγορούνται δημόσια για τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και αυτό είναι στοιχειώδες δικονομικό και συνταγματικό δικαίωμα , υπερισχύει δε κάθε κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εργαζόμενοι ήταν παρόντες και δεν τους δόθηκε ο λόγος από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα παραπάνω τα αναφέρω για να συμβάλλω στην καλύτερη λειτουργία ενός οργάνου, που δημιουργεί την εικόνα του Δήμου στον οποίο εργάζομαι και νοιάζομαι.

Δεν μπορώ να μην επισημάνω την διαφορετική αντιπολίτευση που ασκεί ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Κοτσανάς σε σχέση με το παρελθόν.
Ανδρέα τι ετοιμάζεις;

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

ΑΣΥΛΟ Ή ΑΣΥΔΟΣΙΑ;

Η κατάληψη της Νομικής από λαθρομετανάστες έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και για μια ακόμα φορά τα αδηφάγα ΜΜΕ πιέζουν τη διοίκηση της Νομικής και την κυβέρνηση, για την λήψη αποφάσεων, που βέβαια όποιες κι αν είναι, θα φουντώσουν το ενδιαφέρον των πολιτών και θα ανέβει η τηλεθέαση. Με στόμφο οι Πρετεντέρηδες της δημοσιογραφίας, εκπλήσσονται τάχα για το γεγονός και αναρωτούνται υποκριτικά «είναι δυνατόν 250 λαθρομετανάστες να καταλύουν το άσυλο και οι πρυτανικές αρχές να μην ζητούν την επέμβαση του κράτους»;!
Ρε εσείς μας κοροϊδεύετε; Εδώ έχει καταληφθεί η Αθήνα από ορδές δύστυχων ανθρώπων με ευθύνη των Ελληνικών Κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς συζητάτε για τη Νομική;
Η κατάντια αυτού του τόπου δεν προκλήθηκε μόνο από το μεταναστευτικό ή την οικονομία ή την παιδεία ή από οτιδήποτε άλλο μεμονωμένα. Πρόκειται για μια συνολική κατάσταση κατάρρευσης του πολιτικού μας συστήματος. Όλοι σκέφτονται για κάθε ενέργειά τους το πολιτικό κόστος ή την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Τι άποψη νομίζουν ότι έχει ο κόσμος της Ελλάδας και τι εικόνα έχουν για μας οι ξένοι που βλέπουν το κέντρο της Πρωτεύουσας να είναι Καμπούλ;
Σήμερα έχει καταληφθεί η Νομική, η Πλατεία Αττικής , η Ομόνοια , το Σύνταγμα κ.ά και κάποιοι «προοδευτικοί» λένε ότι πρέπει να είμαστε ανεκτική κοινωνία και να παρέχουμε σε όλους τους λαθραίους στέγη και προστασία. Εκτός απο το γεγονός ότι έχουμε ήδη ανεργία για τους νέους Ελληνες 30% και δεν μπορούμε να ζήσουμε ξένους, σε λίγο οι ισχυροί του πλανήτη , θα μετατρέψουν τους μετανάστες ή τους αλλόθρησκους, σε εσωτερικό πρόβλημα της χώρας και σε μέσο πίεσης για τα δικά τους συμφέροντα. Αν σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων εγκατασταθούν 5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μέλλον, ούτε θα γυρίσει ο χρόνος πίσω για διορθώσεις. Είναι πρόσφατες οι σφαγές και οι γενοκτονίες σε περιοχές της Ευρώπης που για χρόνια ζούσαν αρμονικά αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι.
Κάποιοι που μονοπωλούν σήμερα τον ανθρωπισμό και κάνουν μαθήματα κοινωνικής ανεκτικότητας, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν η φιλοξενία γίνει ξενοφοβία , η κοινωνία θα δεχτεί το τελικό χτύπημα. Άλλο οργανωμένη και μελετημένη υποδοχή μεταναστών και άλλο ξέφραγο αμπέλι.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

“Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.”
Frank Borman, 1928, Αμερικανός αστροναύτης
Είναι πρωτοφανής η οικονομική τρομοκρατία που τα τελευταία χρόνια έχει απλωθεί πάνω από την Ευρώπη και ολόκληρο τον οικονομικά αναπτυγμένο κόσμο. Το φάσμα της οικονομικής χρεοκοπίας εξελίσσεται σε θηλιά στο λαιμό εκατομμυρίων εργαζομένων που εκβιάζονται από τις κυβερνήσεις, προκειμένου αμαχητί να παραδώσουν όσα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα κέρδισαν οι παλαιότεροι, με αγώνες και θυσίες. Είναι ένα καλοστημένο παιχνίδι των ανθρώπων που ελέγχουν το διεθνές κεφάλαιο, οι οποίοι για χρόνια κάνουν την προεργασία τους μέσω των Μ.Μ.Ε, των Σχολίων, των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των αστικών κομμάτων και κάθε φορέα που κοινωνικοποιεί τους νέους. Η νεοαστική κουλτούρα ολόκληρου του «ανεπτυγμένου» κόσμου αποτέλεσε το υπόβαθρο και η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική των κυβερνήσεων, αποτέλεσε το μέσο της υποδούλωσης των λαών στο διεθνές κεφάλαιο.
Όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη στα πλαίσια της πλήρους απελευθέρωσης των οικονομιών έδωσαν τη δυνατότητα στις Τράπεζες να εφαρμόζουν ασύδοτη πολιτική, χορηγώντας χαμηλότοκα δάνεια χωρίς διασφάλιση με αποτέλεσμα το πλαστικό χρήμα να μην έχει καμιά αντιστοιχία με τις παραγωγικές δυνατότητες των λαών. Έτσι βύθισαν τις κρατικές οικονομίες στα χρέη και στα ελλείμματα. Όχι τυχαία, αλλά εσκεμμένα για να απομυζούν τους λαούς αυτοί που τους υπερχρέωσαν. Πολιτικοί και παράγοντες της αγοράς βυθισμένοι στη διαφθορά και την κονόμα, απώλεσαν την εθνική τους συνείδηση και εξαγοράστηκαν από τα κέντρα οικονομικού ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας.
Να έρθουμε και στο Ελληνικό Θαύμα! Μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πανάκια για όλα τα προβλήματα, εθνικά και οικονομικά και με ενθουσιασμό αποδεχτήκαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, η χώρα μας χρεοκόπησε. Τώρα η χώρα είναι σε υποτέλεια και το χειρότερο είναι ότι αυτό το λέει η πολιτική μας εξουσία!
Για να εξιλεωθούν οι πολιτικοί μας άρχοντες και να καλύψουν τα ατοπήματα τους και την προδοσία τους για την χώρα, δημιούργησαν εξιλαστήρια θύματα. Πρώτα οι 600.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι . Σε μια χώρα με 11 εκταμ. Πληθυσμό και 5 εκατ. Ξένους, φταίνε για όλα οι Δ.Υ. Μετά έφταιγαν οι υψηλές συντάξεις , μετά το κόστος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Όλα τα διόρθωσαν οι πολιτικοί μας ταγοί, ωθώντας έναν περήφανο λαό στην εξαθλίωση.
Για την κατάσταση της οικονομίας μας και τα σκάνδαλα κανείς υπεύθυνος δεν τιμωρήθηκε. Όλα έχουν παραγραφεί και το μόνο που μένει είναι το κόστος των εκατομμυρίων ευρώ για εξεταστικές της βουλής χωρίς αποτέλεσμα. Ένα μέτρο και μόνο θα έδειχνε ποιοι είναι οι ένοχοι, το «πόθεν έσχες». Δεν το κάνουν βέβαια γιατί θα αποκαλυφθούν οι ίδιοι!
Το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο. Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα στηρίξουν τους «κατεστραμμένους» της «Ευρωπαϊκής Οικογένειας» μέσω ενός Ευρωομόλογου και η Ελλάδα με την έκδοση νέων Ελληνικών Ομολόγων, θα εξαγοράσει το χρέος της σε δεκαετή ομόλογα στο 70% της αξίας του. Έτσι θα μειωθεί το χρέος μας κατά 30%(αναδιάρθρωση). Οι ισχυροί του κόσμου θα εξασφαλίσουν ως αντάλλαγμα για τη «γενναιόδωρη» πράξη τους την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών για πολλά χρόνια. Για παράδειγμα η εκμετάλλευση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, του ορυκτού μας πλούτου , των ενεργειακών μας πηγών κλπ είναι προ των θυρών από Γερμανούς , Γάλλους, Αμερικανούς και Εβραίους.
Το ζήτημα είναι αν οι λαοί έχουν τη δύναμη της αντίστασης. Η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε «κοινωνικοοικονομικό ξεπεσμό» τον ακολουθεί μια επανάσταση. Μένει να επαληθευτεί.

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

«ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ΤΟ ΧΑΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ!

Η λαϊκή ρήση «όλα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμένη» ταιριάζει στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Καλλικρατικό Δήμο «Ναυπακτίας». Τα προβλήματα πολλά αλλά οι αιτίες δύο. Η πρώτη αιτία αφορά το σύνολο των Δήμων της χώρας και είναι η προετοιμασία του εγχειρήματος για τη συνένωση των Δήμων, αφού η πολιτεία δεν έκανε την απαραίτητη προετοιμασία, ούτε στο νομικό πλαίσιο, ούτε στο συντονισμό, ούτε στην οικονομική στήριξη.
Η δεύτερη αιτία είναι η τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο Δήμος Ναυπάκτου.Είχε τεράστια χρέη σε προμηθευτές, εργολάβους και στο σύνδεσμο διαχείρισης των απορριμμάτων. Μεγάλα χρέη είχαν και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, η Αναπτυξιακή, το Πνευματικό Κέντρο , η ΔΕΥΑ κλπ. Δεν διαθέτει κτίρια για τη στέγαση των υπηρεσιών και εδώ η ευθύνη όλων των Δημάρχων που πέρασαν τις τρεις τελευταίες τετραετίας είναι μεγάλη με δεδομένο το γεγονός ότι από τα ταμεία του Δήμου περάσανε τεράστια ποσά!
Η οργάνωση των υπηρεσιών ήταν τραγική και η αποδοτικότητά τους μηδενική. Η λέξη «ΧΑΟΣ» αποδίδει την πραγματικότητα!
Τώρα οι ανάγκες στην πόλη της Ναυπάκτου, στις τοπικές κοινότητες του τέως Δήμου Ναυπάκτου και στις Δημοτικές Ενότητες του Νέου Δήμου, είναι μεγάλες και πολλές απ΄ αυτές είναι επείγουσες.Τώρα όμως δεν είναι οι παλιές καλές εποχές, αλλά ζούμε σε μια χρεοκοπημένη και υποταγμένη χώρα. Η μόνη ελπίδα είναι ο απλός λαός και οι υπεύθυνοι τοπικοί άρχοντες.
Επειδή για την κατάσταση του Δήμου δεν ευθύνεται ο κοσμάκης (που στο τέλος θα την πληρώσει), αλλά ευθύνονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να καταλογιστούν. Να μην αποδεχτούμε το επιχείρημα, ότι ο λαός κρίνει τους κυβερνώντες κάθε τέσσερα χρόνια στις εκλογές και τους τιμωρεί στην κάλπη. Η τιμωρία θα πρέπει εκτός από πολιτική να είναι και προσωπική. Δεν μπορεί ένας Δήμαρχος να ζητά να τιμωρούνται οι απείθαρχοι υπάλληλοι και να μην αναζητά ευθύνες προκατόχων του που είναι εγκληματικές για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτός ο Δήμαρχος γίνεται συνένοχος.
Η νέα Δημοτική αρχή καλείται όχι μόνο να μετατρέψει το «ΧΑΟΣ» σε υπηρεσία, λειτουργική και αποδοτική προς τους πολίτες, αλλά και να αποδώσει δικαιοσύνη για ότι προσβάλλει το κοινωνικό σύνολο.
Αν πάλι η νέα Δημοτική Αρχή όλα τα βρίσκει νόμιμα και σωστά, ώρα καλή στην πρύμνη της και αέρας στα πανιά της!

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011