Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Δυσαρέσκεια και αγανάκτηση προκάλεσε η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του Δήμου Ναυπακτίας που προβλεπόταν να γίνει 16-12-2011 .
Σε επικοινωνία που έγινε μεταξύ του Συλλόγου των Εργαζομένων , της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών το πρόβλημα αποδόθηκε σε λάθος που έγινε και το Δώρο εγκρίθηκε να δοθεί διπλάσιο από ότι έπρεπε. Η διόρθωση του σφάλματος μπορεί να γίνει με πληρωμή του δώρου στις 27-12-11 λόγω του τρόπου που λειτουργεί η Ενιαία Αρχή Πληρωμών η οποία απέκλεισε την καταβολή σε πρωθύστερη ημερομηνία. Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι με το πενιχρό δεκαπενθήμερο που πήραν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και μάλιστα εν όψει Χριστουγέννων.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων στο Δήμο απέστειλε στο Δήμαρχο κ. Μπουλέ την παρακάτω επιστολή:


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-12-2011

Κε Δήμαρχε
Όπως γνωρίζετε σήμερα 16-12-2011 δεν καταβλήθηκε το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους του Δήμου , όπως είχατε υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά από επικοινωνία μου με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο πληροφορήθηκα ότι το δώρο θα καταβληθεί στις 27-12-2011.
Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου λόγω και των μεγάλων περικοπών που τους έγινε στους μισθούς τους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικό μέσα στις γιορτές. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν βασικές τους ανάγκες όπως τις είχαν προγραμματίσει. Σας καλώ να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια καταβολής του Δώρου άμεσα διότι διαφορετικά θα έχετε σοβαρές ευθύνες.
Έως τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που θα γίνει τη Δευτέρα 19-12-11, το θέμα θα πρέπει να έχει επιλυθεί, ώστε να αποφευχθεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/49/ οικ. 25958
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.:213-1313372, -74, -75, -65
(για το κεφ. Α' της εγκυκλίου Δ/νση Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού)
213-1313257,-59, -38, -64
(για το κεφ. Β' της εγκυκλίου Δ/ νση Προσλήψεων
Προσωπικού)
Fax: 210-3389143 /213-1313229
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr dipp@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1.Ολα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2.Ολες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού
3.Ολες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
4.Ολες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ.:
1.Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2.Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3.Γραφεία Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις

Σας γνωστοποιούμε ότι με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'/22.8.2011) και τα άρθρα 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27.10.2011) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όσον αφορά τη μετάταξη μονίμων υπαλλήλων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α'280), όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α του Ν. 4024 / 2011 «Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταργούνται...». Στην ίδια παράγραφο αναφέρονται οι εξαιρέσεις με αποκλειστική απαρίθμηση των περιπτώσεων: έγκριση πρόσληψης, προκήρυξη, κενές θέσεις νοσηλευτικού/παραϊατρικού προσωπικού νοσοκομείων, ιατροί Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικό προσωπικό ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, κενές οργανικές θέσεις που υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται στον οικείο οργανισμό κλπ.

Επιπλέον, στον ίδιο νόμο (άρθρο 35 παρ. 5) προβλέπεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ΥΚ και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011,
β) της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 προκύπτουν τα εξής:

Όσες αιτήσεις μετατάξεων ή μεταφοράς προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (22.8.2011), πρέπει να κινηθεί η διαδικασία με έγγραφο του Υπουργού στις υπηρεσίες του οποίου ζητά να μεταταγεί ο υπάλληλος (για τη σχετική διαδικασία βλ. στην παρούσα εγκύκλιο κεφ. Β).

Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου Νόμου προκύπτει ότι τέτοια έγκριση δεν απαιτείται για τις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 ρυθμίζεται με ρητή διάταξη ότι δεν ολοκληρώνονται εκκρεμείς κατά την 22.8.2011 μεταφορές ή μετατάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 σε δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι οι εκκρεμείς μετατάξεις κατά την 22.8.2011 οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώνονται χωρίς τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006.

Συνεπώς, αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) δεν υποβάλλονται για προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α'280) και η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011(22.8.2011) υποβάλλονται σε έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, η δε μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Επισημαίνουμε ότι για την ολοκλήρωση εκκρεμών -έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011)- μετατάξεων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου δεν απαιτείται να επαναληφθούν οι απαιτούμενες -κατά νόμο- διαδικασίες (π.χ. γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων).

Αντιστοίχως, διαδικασίες μετάταξης κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την πλήρωση κενών θέσεων με μετάταξη (άρθρο 71 παρ. 1 ΥΚ - Ν. 3528/2007 - ή άλλες ειδικές διατάξεις) που έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 (22.8.2011) ολοκληρώνονται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006. Έγκριση- σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006- απαιτείται για κάθε υπάλληλο που επιλέγεται από την υπηρεσία υποδοχής για να μεταταγεί κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδίδεται μετά τις 22.8.2011. Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις (ανακοίνωση- πρόσκληση πριν ή μετά την 22.8.2011) η μετάταξη μπορεί να διενεργηθεί με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Ειδικότερα όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ), από το σκοπό των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του ν. 4002/2011, που είναι ο έλεγχος του συνολικού αριθμού του προσωπικού του κάθε φορέα, προκύπτει ότι δεν απαιτείται έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 γιατί από την εν λόγω μετάταξη δεν προκύπτει αύξηση του προσωπικού του οικείου φορέα εντός του οποίου πραγματοποιείται η μετάταξη. Για τον ίδιο λόγο δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ούτε στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με γενικές (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 3801/2009) ή ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων.

Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος -εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση- προβλέπεται ρητά (άρθρο 35 παρ. 5 ν. 4024/2011) για τη μετάταξη εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ΥΚ και για τη μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών (άρθρ. 72 του ΥΚ. Η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις. Αντίστοιχη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος προβλέπεται και για τη διενέργεια μεταθέσεων (άρθρ. 67 του Υ.Κ.).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αποφάσεις μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4024/2011 (27.10.2011) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναφορικά με τη θέση στην οποία διενεργούνται (μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου), εφόσον δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική απαρίθμηση των εξαιρέσεων του άρθρου 33 παρ. 1α (κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων) ή δεν αποδεικνύεται ότι η κενή θέση προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Β. Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης για μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4002/11 η Υπηρεσία/φορέας υποδοχής αφού θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, θα πρέπει να αποστείλει στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση πλήρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τύπο υποβολής του σχετικού αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει.

Τα υποβαλλόμενα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εκθέσεις αναγκαιότητας, σχετικά με τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη μετάταξη του προσωπικού, που υπογράφονται από τον Υπουργό (ή Υφυπουργό) που υπέβαλε το σχετικό αίτημα και να προσκομίζεται έγκαιρα στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης και κατά συνέπεια στην ικανοποίηση των αιτημάτων.

Τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει αποστέλλονται και στη Δ/νση 20η Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο τα Υπουργεία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού που εποπτεύουν.

Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Χωρική αρμοδιότητα ΔΕΥΑ
Σε περίπτωση που σε ένα νεοσύστατο Δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (Δ.Ε.Υ.Α., Υπηρεσία Δήμου), τότε ο Δήμος υποχρεούται είτε να προβεί στη λύση της Δ.Ε.Υ.Α. και να αναλάβει να παρέχει πλέον ο ίδιος εξ ολοκλήρου τις σχετικές υπηρεσίες, είτε να επεκτείνει, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την τοπική αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.1069/1980, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο της εδαφικής περιοχής του νέου Δήμου.

Υπό το καθεστώς ισχύος του ν. 3852/2010 και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης, για τη μεταβίβαση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας ενός Δήμου για ορισμένες δημοτικές του ενότητες σε υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α. που είναι υπεύθυνη για άλλες δημοτικές ενότητες αυτού, απαιτείται η έκδοση απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και έγκριση αυτής από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, η οποία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Ε΄Πρ. 547/2011)

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Τ.Α Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.

Την Παρασκευή 8-12-2011 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν στις 6-12-2011 για την εκλογή δύο εκπροσώπων των εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Αιτωλ/νίας . Οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων εξελέγησαν από τον συνδυασμό «Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας» και είναι ο Θύμιος Κοματάς από το Δήμο Αγρινίου και ο Κιρκινέζος Χαράλαμπος από το Δήμο Μεσολογγίου.
Τα αποτελέσματα σε όλο το Νομό έχουν ως εξής:
«Συνεργασία Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλ/νίας»
483 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 2

«Ενιαίος Σύνδεσμος»
104 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

«Δ.Α.Σ»
70 ΨΗΦΟΙ
ΕΔΡΕΣ 0

Στη Ναύπακτο ψήφισαν 115 μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου και έλαβαν
«Συνεργασία Εργαζομένων »
87 ΨΗΦΟΥΣ
«Ενιαίος Σύνδεσμος»
8 ΨΗΦΟΥΣ
«Δ.Α.Σ»
20 ΨΗΦΟΥΣ
Από τους Ναυπάκτιους υποψηφίους έλαβαν σε επίπεδο νομού:
Παπακωστόπουλος Δημήτρης με το συνδυασμό Συνεργασία Εργαζομένων 99 ψήφους.
Σωτηροπούλου με το Συνδυασμό ΔΑΣ 21 ψήφους.
Κοτσανάς Δημήτριος με το Συνδυασμό ΔΑΣ 18 ψήφους.

Το υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α Ν. Αιτωλ/νίας αποτελούν 5 μέλη από τα οποία τρία διορισμένα από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα δύο αιρετά μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.