Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011).

3.Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/ Β'/2-12-2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών.

4.Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β'/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

5.Την αριθμ. 23564/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/Β'/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού,

αποφασίζουμε:
1.Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α' σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Κατηγορία Β' σε εβδομήντα (70) ευρώ.

γ) Κατηγορία Γ' σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

2.Στην κατηγορία Α' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.

β) Οι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη του Εθνικού Κέ- ντρουΈρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

3. Στην κατηγορία Β' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Οι απασχολούμενοι στη Β' Ζώνη του Εθνικού Κέ- ντρουΈρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.

ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες Καυσίμων, Ελα- σματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, λεβητοποιοί, λεμβουργοί, λιπαντές, μηχανικοί αυτοκινήτων, μηχανικοί εσωτερικής καύσεως, μηχανικοί οχημάτων, μηχανοτεχνίτες, οξυγονοκολλητές, οπλουργοί, πυροτεχνουργοί, σιδηρουργοί, συγκολλητές μετάλλων, συντηρητές μηχανημάτων, σφυροκοπανιστές, τεχνίτες αεροσκαφών, τεχνίτες αυτοκινήτων και οχημάτων, τεχνίτες ελαστικών, τεχνίτες ταπετσαρίας, τεχνίτες σωστικών μέσων, τεχνίτες φρένων, τορναδόροι, τορνευτές, υφαλοχρωματιστές, φανοποιοί, χαλκουργοί, τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβο- λής, χύτες μετάλλων, ψυκτικοί, τεχνίτες Η/Ν συσκευών, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές εσωτερικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ), στη Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ-ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ-ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του ΓΕΑ.

4.Στην κατηγορία Γ' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Οι απασχολούμενοι στην Γ' Ζώνη του Εθνικού Κέ- ντρουΈρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).

γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.

5.Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6.Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 5045

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ της χώρας
(Έδρες τους)
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364382
FAX : 213-1364383


ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την ολοκλήρωση του νέου χάρτη της Αυτοδιοίκησης, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού προκειμένου να συγκροτήσουν τα νέα υπηρεσιακά τους συμβούλια διενήργησαν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτά και πλέον βρίσκονται στο στάδιο της συγκρότησής τους.
Ωστόσο, έως την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’), δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, να παρατείνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιακών τους συμβουλίων μέχρι τη συγκρότηση των νέων.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισημαίνουμε ότι τα υφιστάμενα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α‘ Βαθμού συνεδριάζουν κανονικά για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Χθες 11-2-2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο χορός του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας – Δωρίδας σε κέντρο της Ναυπάκτου. Στο χορό συμμετείχαν με κέφι οι υπάλληλοι μέλη του Συλλόγου με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Η ωραία ατμόσφαιρα , το καλό φαγητό, ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες έφεραν τη χαρά και το χαμόγελο σε όλα τα πρόσωπα μέσα σε συνθήκες γενικής κατήφειας και απελπισίας που ζει η κοινωνία μας.
Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μια σημαντική βραδιά αφού όλα οργανώθηκαν άψογα και δεν ακούστηκαν παράπονα. Σημαντικό ήταν ότι η επιτυχία αυτή προστίθεται σε μια καλή πορεία του Συλλόγου σε ότι αφορά τη δραστηριότητά του για θέματα που αφορούν το Δήμο αλλά και στους αγώνες για τα θέματα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική.
Παρόντες στο χορό ήταν οι Δήμαρχοι Ναυπακτίας και Δωρίδας πλαισιωμένοι από αιρετούς των δύο Δήμων. Επίσης παρόντες ήταν οι Σύμβουλοι Θωμάς Κοτρωνιάς και Ανδρέας Κοτσανάς με συμβούλους των παρατάξεών τους.
Για να πούμε και κάτι το παραπολιτικό το παρόν έδωσε και φερόμενος ως υποψήφιος Δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπακτίας με διατελέσαντες δημοτικούς συμβούλους στο παρελθόν.
Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι υπάλληλοι των Δήμων Ναυπακτίας και Δωρίδας έδειξαν ότι ενωμένοι μπορούν να πετυχαίνουν πολλά που τους αφορούν, αλλά και ότι μπορούν να συνεφέρνουν όσους τους περιφρονούν και τους λοιδορούν αποδίδοντάς τους δικά τους σφάλματα.Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 0.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- ΔΩΡΙΔΑΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας - Δωρίδας διοργανώνει Αποκριάτικο Χορό και Κοπή πίτας στις 11 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 στο κέντρο «Copa Campana».
Προσφέρονται: Φαγητό, Αναψυκτικό και Κρασί στην τιμή της Πρόσκλησης.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ , ΑΦΘΟΝΟ ΚΡΑΣΙ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ…….!


Το Ίδρυμα ‘Δήμαρχοι των Πόλεων’, η διεθνής δεξαμενή σκέψης για τα αστικά ζητήματα, δημοσίευσε πρόσφατα την 6η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Παγκόσμιος Δήμαρχος 2012». Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε εκείνο το δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται τουλάχιστον στη δεύτερη θητεία του και έχει αποδεδειγμένα σημαντική συνεισφορά στην τοπική κοινότητα, έχοντας υλοποιήσει ένα όραμα για την πόλη του που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και σε άλλες πόλεις διεθνώς.

Εν προκειμένω, οι διοργανωτές του βραβείου αναζητούν εκείνους τους αιρετούς που διακρίνονται για την ηγεσία και το όραμα, τις διαχειριστικές τους ικανότητες, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική ευαισθησία και την ικανότητά τους να παρέχουν ασφάλεια στους δημότες τους, σεβασμό στο περιβάλλον και αλληλεγγύη μεταξύ κοινοτήτων από διαφορετικό πολιτιστικό, εθνοτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Στο παρελθόν το βραβείο απονεμήθηκε στους δημάρχους των Τιράνων (2004), της Αθήνας (2005), της Μελβούρνης (2006), του Κέιπ Τάουν (2008) και του Μέξικο Σίτυ (2010).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στα μέσα του προσεχούς Μαΐου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη φόρμα υποβολής της υποψηφιότητας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική ιστοσελίδα του ιδρύματος:

http://www.worldmayor.com/contest_2012/word-mayor-nominations-2012.html
06/02/2012

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ ΤΡΙΤΗ 7/2/2012 - ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΡΑ 11.00 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Εικοσιτετράωρη (24ωρη) Γενική Απεργία πραγματοποιούν αύριο, Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012, οι δύο τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε., -μπροστά στη λαίλαπα των νέων μέτρων που προωθούν Συγκυβέρνηση και Τρόικα- και καλούν σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα.

Η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών με τη Συγκυβέρνηση και την Τρόικα για λήψη νέων επώδυνων μέτρων, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, την κατάργηση ακόμα και του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, νέα μείωση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, απολύσεις εργαζομένων από Στενό και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και περαιτέρω περιορισμό των Δημοσίων Δαπανών που θα στερήσουν πόρους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες (κυρίως Τομέα Υγείας και Παιδείας) εντείνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης -που τροφοδοτήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια από τα αλλεπάλληλα μνημόνια- και οδηγεί την ελληνική Κοινωνία σε απελπισία.

Η ασκούμενη μνημονιακή πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταβαράθρωση της ελληνικής Οικονομίας και στον καταποντισμό της ελληνικής Κοινωνίας. Μετατρέπει τους εργαζόμενους σε παρίες, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σε εξαθλιωμένους πένητες και στερεί από τους νέους την όποια ελπίδα θετικής προοπτικής, Αυτή η πολιτική έχει προ πολλού εξαντλήσει τις αντοχές της ελληνικής Κοινωνίας και πρέπει με κάθε θυσία να ανατραπεί.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους, τους νέους και όλους εκείνους που πλήττονται από την ασκούμενη μνημονιακή πολιτική να δώσουν δυναμικό παρόν, αύριο Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012, συμμετέχοντας μαζικά στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια (από τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και στην Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11.00 το πρωί, στο πλαίσιο της Γενικής Απεργίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Γ.Σ.Ε.Ε.

Η αυριανή Γενική Απεργία αποτελεί τον πρώτο απεργιακό σταθμό ενός νέου αγώνα που θα κλιμακωθεί και θα ενταθεί ενάντια στη νέα δανειακή

σύμβαση της Συγκυβέρνησης και της Τρόικα, που οδηγεί το λαό στην καταστροφή.

Νέα συνεδρίαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΧΡΗΣΤΟ ΜΥΡΙΖΕΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΔΥΤΙΚΑ!

Συγκέντρωση κατοίκων πραγματοποιήθηκε απόψε 4-2-2012 σε κατάστημα της Αφροξυλιάς με θέμα συζήτησης την εγκατάσταση ΧΥΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ στα Δυτικά της Ναυπάκτου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής οι Αντιδήμαρχοι κ. Σαλαμούρας και κ.Σταυρόπουλος , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πατούχας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσέλιος και κ. Δούρος.
Οι κάτοικοι της Περιοχής επιχειρηματολόγησαν κατά της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ στην περιοχή τους και τόνισαν την αποφασιστικότητά τους να την αποτρέψουν.
Φαίνεται ότι ο κυριότερος παράγοντας, για την εγκατάσταση στην περιοχή του ΧΥΤΑ, που είναι η αποδοχή του ντόπιου πληθυσμού δεν υπάρχει και επομένως η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βρει άλλη λύση .
Σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα γίνει της …..Κερατέας !

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Σε σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται προς ψήφιση, προβλέπεται σε Δήμους όπως ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμαρχος να ορίζει μέχρι τέσσερις Αντιδημάρχους, αντί για έξι που ήταν μέχρι τώρα.
Έχει να πέσει κλάμα σε όσους περιμένουν τη σειρά τους.....!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 0.Τ.Α ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ- ΔΩΡΙΔΑΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ναυπακτίας - Δωρίδας διοργανώνει Αποκριάτικο Χορό και Κοπή πίτας στις 11 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 στο κέντρο «Copa Campana».
Προσφέρονται: Φαγητό, Αναψυκτικό και Κρασί στην τιμή της Πρόσκλησης.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13 ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ , ΑΦΘΟΝΟ ΚΡΑΣΙ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.