Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
(Αφορά τους Δήμους που δεν έχει επιλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη.)
Με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 179 του ν. 3852/2010 προβλέπεται δίμηνη αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα. Με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 Ν.3966/11 και προς διευκόλυνση της επιλογής των ανωτέρω προσώπων η αποκλειστική προθεσμία καθίσταται, πλέον, ενδεικτική και οι δήμοι και οι περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα εκλέξει συμπαραστάτη μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την επιλογή τους.