Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Χωρική αρμοδιότητα ΔΕΥΑ
Σε περίπτωση που σε ένα νεοσύστατο Δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (Δ.Ε.Υ.Α., Υπηρεσία Δήμου), τότε ο Δήμος υποχρεούται είτε να προβεί στη λύση της Δ.Ε.Υ.Α. και να αναλάβει να παρέχει πλέον ο ίδιος εξ ολοκλήρου τις σχετικές υπηρεσίες, είτε να επεκτείνει, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την τοπική αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.1069/1980, ώστε αυτή να καλύπτει το σύνολο της εδαφικής περιοχής του νέου Δήμου.

Υπό το καθεστώς ισχύος του ν. 3852/2010 και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας διαχείρισης του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης, για τη μεταβίβαση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας ενός Δήμου για ορισμένες δημοτικές του ενότητες σε υφιστάμενη Δ.Ε.Υ.Α. που είναι υπεύθυνη για άλλες δημοτικές ενότητες αυτού, απαιτείται η έκδοση απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και έγκριση αυτής από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, η οποία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. (Ελ. Συν. Κλιμ. Ε΄Πρ. 547/2011)