Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Αθήνα 10/1/2012
Αρ.Πρωτ: 2000028 ΕΞ 2012

Ταχ.Δ/νση: Κάνιγγος 29
Τ.Κ. : 106 82 Αθήνα
Πληροφορίες: Κουτρουμπή Ε.
Τηλέφωνο : 210 – 33 29 803
Fax: 210 –33 29 787

ΠΡΟΣ: 1) Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος
Εργαζόμενοι Ι.Δ.Α.Χ.
Λ. Βραυρώνος 335
Τ.Κ. 19 016 Αρτέμιδα

ΚΟΙΝ.: 1) Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ & ΦΛΕΜΙΓΚ
108 19004 ΣΠΑΤΑ

2)Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τήνου 9
Τ.Κ. 15 351 Παλλήνη
ΘΕΜΑ: « Μισθοδοσία υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος»

Σε απάντηση της από 19-12-2011 καταγγελίας σας, σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 2/57873/24-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και την αριθμ. 2000285/19-11-2010 τροποποιητική αυτής, ορίζονται οι διαδικασίες για την ένταξη των Ο.Τ.Α. στο σύστημα πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Μετά από συνεργασία μας με την Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., απεστάλη το υπ’ αριθμ. 816/25-8-2011 έγγραφο της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. προς όλα τα μέλη της, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ενιαία Αρχή Πληρωμής εκ του νόμου δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλει στους Δήμους την άπαξ μηνιαία καταβολή των αποδοχών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου όταν η Νομοθεσία προβλέπει την καταβολή τους σε δύο (2) Δεκαπενθήμερα.
Στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής έχουν εισαχθεί διάφοροι τύποι πληρωμών, εκ των οποίων οι τύποι 12 και 13, που έχουν τη δυνατότητα πληρωμής σε δύο (2) Δεκαπενθήμερα των δεδουλευμένων αποδοχών των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εσωτ.Διανομή:ΕΑΠ-Α΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ


Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματειακής Υποστήριξης


Ρόη Φακή

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ι.Δ.Α.Χ